Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
► XXXVI SESJA RADY GMINY KĘTRZYN - 21 czerwca 2017 r.
21 Czerwiec 2017, 12:00 - 15:00
Odsłon : 29
Kontakt 89 751 36 66

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
XXXVI SESJI RADY GMINY KĘTRZYN

 

w dniu 21 czerwca 2017 roku (środa)
o godz. 12.00


w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn

 

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych

 

 


 

1/ Stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Wybór sekretarza obrad.

3/ Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami.

4/ Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:

-przedstawienie sprawozdania;

-odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kętrzyn sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;

- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za 2016 rok przez Wójta Gminy Kętrzyn wraz z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu;

- odczytanie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kętrzyn za 2016 rok.

5/ Sprawozdanie finansowe Gminy Kętrzyn:

- bilans jednostki;

- rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym;

- zestawienie zmian w funduszu.

6/ Dyskusja nad sprawozdaniami

7/ Podjęcie uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2017-2027;

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2017 rok;

- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Karolewie.

8/ Interpelacje i zapytania radnych

9/ Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 maja 2017 r.

10/ Sprawy różne.

 

 

 

Sesja odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, sala Nr 1.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Sienkiewicz

 

Miejsce Sala Sesyjna Urzędu Gminy Kętrzyn