Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
► XXVI Sesja Rady Gminy Kętrzyn - 25 listopada 2020 r.
25 Listopad 2020, 11:00 - 14:00
Odsłon : 31

XXVI SESJA RADY GMINY KĘTRZYN

w dniu 25 listopada 2020 roku (ŚRODA)
o godz. 11.00

 

Na podstawie art.20 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.994) zwołuję sesję Rady Gminy Kętrzyn

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/ Otwarcie posiedzenia
2/ Stwierdzenie prawomocności obrad
3/ Wybór sekretarza obrad
4/ Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2020 rok
- w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
- w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym dla gospodarstw ekologicznych
- w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
- w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
- w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

5/ Interpelacje i zapytania radnych
6/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
7/ Przyjęcie protokołu
- z sesji z dnia 23 października 2020 roku
8/ Sprawy różne;Sesja odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn (sala Nr 1)

 Z uwagi na obostrzenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszej gminy sesja będzie miała charakter nadzwyczajny i odbędzie się bez udziału publiczności, sołtysów oraz zaproszonych gości. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji z obrad, która będzie dostępna na stronie internetowej (link) gminy Kętrzyn

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Teresa Marzena Juchniewicz

Projekty uchwał do pobrania