Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

 

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Urzędzie Gminy Kętrzyn, jest opublikowana w systemie ePUAP.

 

  • Adres skrytki ePUAP: /ugketrzyn/SkrytkaESP


Przejdź do ESP Urzędu Gminy Kętrzyn:Wnioski elektorniczne do Urzędu Gminy Kętrzyn (wypełnij i wyslij on-line):

 

  1  PISMO OGÓLNE DO URZĘDU          - wypełnij i wyślij
 
 
  Podatki / Opłaty skarbowe / Ulgi:
  DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1  wypełnij i wyślij
  DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1 wypełnij i wyślij
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL-1 wypełnij i wyślij
1 DEKLARACJA NA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - DT-1  wypełnij i wyślij
1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO  wypełnij i wyślij
1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  wypełnij i wyślij
1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  wypełnij i wyślij
1 DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  wypełnij i wyślij
1 ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI wypełnij i wyślij
1 BONIFIKATA OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH wypełnij i wyślij
  Wybory:
1 WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW  wypełnij i wyślij
  Budownictwo:
1 WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU  wypełnij i wyślij
1 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO  wypełnij i wyślij
  Plany miejscowe:
1 SPORZĄDZENIE LUB ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  wypełnij i wyślij
1  ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE MIEJSCOWYM wypełnij i wyślij
  Informacja publiczna:
1 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK  wypełnij i wyślij
1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE  wypełnij i wyślij
  Drogi lokalne:
1 ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE REKLAMY W PASIE DROGOWYM  wypełnij i wyślij
  Środowisko:
1 ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  wypełnij i wyślij
  Honorowy patronat:
 1 OBJĘCIE PATRONATEM IMPREZ O CHARAKTERZE LOKALNYM I PONADLOKALNYM
wypełnij i wyślij
                                                                                                                              
                        

  

2. Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:

  • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
  • XLS, XSLX, ODS
  • GIF, TIF, JPG, PNG

 

3. Konto użytkownika.

Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych. Profil zaufany zakładamy na ePUAP tutaj a potwierdzić możemy w Urzędzie Gminy Kętrzyn więcej tutaj.


4. Konto użytkownika ePUAP można założyć tutaj.


Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego (np. w Urzędzie Gminy Kętrzyn w godzinach pracy urzędu).

 

 W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.