W gimnazjum Gminnym w Karolewie od lutego do czerwca realizowano projekt ekologiczny „Nasze rady na odpady”, na przeprowadzenie którego pozyskane zostały środki finansowe z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

 

     Zadanie ekologiczne ,,Nasze rady na odpady” przeprowadzono z uczniami klas pierwszych – trzy klasy, łącznie 61 uczniów z terenu gminy Kętrzyn. Na godzinach wychowawczych oraz na lekcjach biologii przeprowadzone zostały pogadanki na temat właściwego postępowania z różnymi odpadami i na temat segregacji odpadów.

 

     W dniu 16.05.2014r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kętrzynie, na którym uczniowie mieli możliwość zapoznania się z segregacją śmieci, pojemnikami do segregacji śmieci, a także odpadami niebezpiecznymi jak np. baterie, stare komórki, sprzęt AGD i sposobami postępowania z nimi. Młodzież wyposażona została w wiedzę na temat codziennej dbałości o czystość i porządek w miejscu zamieszkania.

 

     W dniu 15.05. 2014r. zorganizowana została wycieczka do Sortowni Odpadów w Kętrzynie. Uczniowie zaobserwowali w jaki sposób oddziela się poszczególne śmieci, jak przygotowywane są do transportu oraz jaki jest cel tych działań. Uświadomieni zostali jak ważną rzeczą jest selektywna zbiórka odpadów u źródła ich powstania. W marcu ogłoszony został konkurs plastyczny, którego tematem było postępowanie z odpadami. Uczniowie wykazali się dużą inwencja twórczą przygotowując prace. Jury konkursowe nagrodziło najlepsze prace. Zorganizowana została wystawa prac uczniów na tablicy ściennej.

 

W dniu 28.05.2014r. przeprowadzony został konkurs wiedzowy, w którym wzięło udział 40 uczniów. Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy na temat gospodarowania odpadami, segregacji, powtórnego wykorzystywania śmieci i wielu innych zagadnień z ekologii i sozologii. Jury konkursowe przyznało nagrody uczniom, którzy najlepiej rozwiązali test składający się z 40 pytań.

 

     Dotacja z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku przeznaczona została na zakup książek i albumów o tematyce ekologicznej i przyrodniczej oraz pamięci przenośnej typu pendrive dla uczestników konkursów.

 

Otrzymane nagrody posłużą dalszemu zgłębianiu wiedzy. Wszyscy uczestnicy umocnili i poszerzyli swoje wiadomości z zakresu gospodarowania odpadami, ekologii i ochrony środowiska.