Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat „ Szkoła Wierna Dziedzictwu” Szkole Podstawowej w Kruszewcu za szereg działań całej społeczności szkolnej w rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego. W projekt zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, a koordynatorem była p. Anna Pawluczuk. Dzięki naszym działaniom przyszłe pokolenie będzie cechował patriotyzm, szacunek do symboli narodowych, tradycji i zwyczajów. Ponadto kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej pozwoli na identyfikację z własnym narodem, a przede wszystkim z regionem. Przygotuje młode pokolenie do życia we współczesnym świecie pełnym różnorodności prowadzącej do mieszania się kultur, a co za tym idzie zmniejszy ryzyko utraty własnej tożsamości. Nasze działania przyczynią się do kształtowania prawidłowych postaw wobec własnego kraju oraz do otwartości na kulturę Europy i świata.