Celem zadań konkursowych było kształtowanie i wychowanie dzieci i młodzieży w poczuciu odpowiedzialności, miłości , poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa kultury, przy jednoczesnym otwieraniu się na wartości kultur Europy i świata. Troska o prawidłowy rozwój intelektualny, moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę cechującą patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów. Uczniowie realizowali zadania wzmacniające postawy patriotyczne, tożsamość narodową, regionalną , wzmacniające więzi z krajem, regionem, rodziną.


Do II edycji konkursu przystąpiło 185 placówek oświatowych – 75 zostało uhonorowanych certyfikatem (w tym 3 z naszego powiatu), po odbiór, którego zostali zaproszeni dyrektorzy i koordynatorzy placówek. W imieniu naszej szkoły Certyfikat odbierała pani dyrektor Olga Wanago.


Uroczystość miała miejsce 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, którą rozpoczął gratulacjami skierowanymi do dyrektorów, nauczycieli szkół wyróżnionych certyfikatem W-MKO „Szkoły Wiernej Dziedzictwu” Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski- „Kierowane przez Państwa szkoły i placówki działania przynoszą konkretne efekty wychowawcze w kształtowaniu tożsamości narodowej uczniów i ich identyfikacji z Rzeczpospolitą Polską. Przyczyniają się także do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy. Taka postawa jest godnym naśladowania elementem wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży”, również cieple słowa pod adresem wyróżnionych placówek skierował Wicewojewoda Warmińsko –Mazurski Sławomir Sadowski oraz przedstawiciel Oddziału IPN w Olsztynie, którzy stanowili kapitułę konkursu.


Podczas spotkania program patriotyczny zaprezentowały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie- ubiegłoroczni laureaci konkursu.
Certyfikat przyznawane są placówkom oświatowym na okres 3 lat. Do usłyszenia w grudniu 2021r.