Dnia 14 czerwca 2017r. uczniowie klasy II Gimnazjum i III SP z Wilkowa wraz ze swoimi opiekunami: proboszczem tutejszej parafii ks.Wojciechem Ciarkowskim oraz panią Eweliną Drabarz wybrali się na wycieczkę do Stoczka Klasztornego, a także Zespołu Pałacowego w Galinach.
Stoczek Warmiński to malownicza wieś w gminie Kiwity, gdzie znajduje się kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z obrazem Matki Pokoju, który słynie z wielu łask. Obraz ten został ukoronowany przez samego Jana Pawła II w 1983r.
Kościół wybudowano w 1640r. jako wotum dziękczynne biskupa Mikołaja Szyszkowskiego po zakończeniu wojny ze Szwecją i polecono opiece bernardynów. Od 1958r. klasztorem opiekuje się Zgromadzenie Księży Marianów. Świątynia 19 maja 1987r. została podniesiona do miana Bazyliki Mniejszej przez papieża Jana Pawła II.
Zarówno kościół jak i klasztor przez wieki były świadkami różnych wydarzeń. Najistotniejszym powodem nawiedzania tego miejsca przez pielgrzymów i turystów jest fakt, że w latach 1952-53 przebywał tu, jako więzień, kardynał Stefan Wyszyński.

     Dnia 12 czerwca 2017r. uczniowie klasy II i III Gimnazjum z Wilkowa wraz ze swoimi opiekunkami: panią Katarzyną Ścibek oraz panią Eweliną Drabarz wybrali się na wycieczkę do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie oraz firmy MTI Furninova.
Nadrzędnym celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z modelem szkolenia, specyfiką służby oraz zadaniami realizowanymi przez Straż Graniczną, a także z funkcjonowaniem jednego z największych w naszym regionie zakładów pracy-MTI Furninova.

     W dniach 5 – 8 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Wilkowie odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki pod hasłem Cyberprzemocy mówimy NIE!.
Celem działań profilaktycznych było przede wszystkim zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy, przekazanie wiedzy na temat jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak się zachowywać, żeby zmniejszyć ryzyko zostania ofiarą przemocy w sieci.
W ramach działań profilaktycznych, pedagog szkolny p. Katarzyna Ścibek, przeprowadziła w każdej klasie zajęcia warsztatowe na temat zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z cyberprzemocy oraz niewłaściwego korzystania z Internetu (m.in. portali społecznościowych) i innych urządzeń elektronicznych. Podczas zajęć p. pedagog scharakteryzowała zjawisko nękania internetowego lub przez telefon komórkowy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody.

     12 VI 2017r. w Wilkowie odbył się coroczny konkurs pięknego czytania pt:”Litery znam, więc czytam sam”. Wzięli w nim udział uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej. Głównym celem konkursu było wyłonienie uczniów najpiękniej czytających w poszczególnych klasach. Dzieci z klasy zerowej i pierwszej czytały teksty wcześniej przygotowane. Natomiast dzieci z klasy drugiej i trzeciej musiały zmierzyć się z nowym tekstem. Podczas konkursu zwracano uwagę na poprawność czytania, płynność i odpowiednią intonację. Jury w składzie wychowawcy klas 0 – III zadecydowało, iż pierwsze miejsce zajęli:

     Dziewczęta z klasy piątej Julia Szara, Oliwia Kuberska oraz szóstoklasistka Daria Książek zajęły drużynowo 1 miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekonomicznej. W finale pokonały sześć aktywnie działających w SKO szkół. Indywidualnie Julia zajęła 1 miejsce (uzyskując 39 punktów na 40 możliwych), Daria drugie, a Oliwia trzecie.
W ciągu godziny uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy ekonomicznej, który do łatwych nie należał. Trzeba było między innymi: rozwinąć skróty GPW, KNF; napisać kto w starożytności był pomysłodawcą pieniędzy w formie kawałka metalu; wyjaśnić pojęcia: hossa, deflacja, inwestycje, depozyt itp. Należało napisać nazwiska prezesów NBP i PKO Banku Polskiego oraz wykazać się znajomością walut: Chorwacji, Meksyku, Litwy czy Kanady. Do rozwiązania były też zadania matematyczne oraz pytania ekologiczne.