Gmina Kętrzyn realizuje od września 2018 roku projekt pt. „Z małej szkoły w wielki świat”.
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych), postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz rozwój kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 193 uczniów (92dz., 101chł.) ze wszystkich SP znajdujących się na terenie wiejskiej gminy Kętrzyn, podniesienie kompetencji zawodowych 37 nauczycieli tych szkół (30K, 7M) w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw, a także wsparcie 85rodziców (59K,26M) celem zwiększenia więzi i zaangażowania ich w życiu uczniów oraz wsparcie poszczególnych SP w zakresie zakupu wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych w okresie od IX 2018 r. do VI 2020 r.


Gmina Kętrzyn zaprasza do udziału w projekcie uczniów klas IV-VIII, ich rodziców oraz nauczycieli czterech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy – SP w Nakomiadach, SP w Kruszewcu, SP w Wilkowie oraz SP w Biedaszkach.


Projekt przewiduje udział dzieci w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego, wycieczki edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Oceanarium i Centrum Nauki Hevelianum w Trójmieście oraz rejs po Kanale Elbląskim. Dla najzdolniejszych uczniów w projekcie zaplanowano pomoc stypendialną. W efekcie udziału w projekcie uczniowie nabędą kompetencje kluczowe na rynku pracy oraz nabędą postawy kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie. Dla rodziców zaplanowano krótkie szkolenia prowadzone przez psychologa z zakresu właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci, umiejętnego reagowania na pojawiające się problemy w tym zakresie oraz motywowania dzieci do rozwijania pasji i zainteresowań. W efekcie rodzice wzmocnią swoje kompetencje rodzicielskie. Nauczyciele skorzystają ze szkolenia przygotowującego ich do wykorzystywania aktywizujących metod nauczania, w tym metody eksperymentu, tym samym podniosą swoje kompetencje zawodowe. Dzięki projektowi szkoły doposażą swoje pracownie matematyczno-przyrodnicze oraz językowe.

Wnioskodawca: Gmina Kętrzyn
Nazwa projektu: Z małej szkoły w wielki świat
Nr projektu: RPWM.02.02.01-28-0145/17
Okres realizacji: 01.09.2018-30.06.2020
Wartość projektu: 797 260,02 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 677 671,01 zł
Biuro projektu: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, pok. 36

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA