I. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kwiedzina składająca się z działki nr 51/9 o pow. 0,2147 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00038204/4.

W związku z wpisaniem działki do rejestru zabytków przyszli nabywcy zobowiążą się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w akcie notarialnym zostaną zawarte następujące zapisy, iż:
1. na dz. nr 51/9, powstałej w wyniku podziału działki nr 51/3 obręb Kwiedzina, gmina Kętrzyn znajduje się Grodzisko średniowieczne wpisane do rejestru zabytków w Olsztynie znak: znak:PSOZ-2618IZA-5350-83/96 z dnia 30.12.1996 r.,
2. wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.),
3. zgodnie z decyzją o wpisie do rejestru zabytków znak: PSOZ-2618IZA-5350-83/96 z dnia 30.12.1996 r. z uwagi na ochronę zabytku archeologicznego pozostającego pod współczesną warstwą gruntu, posiadającą własną formę terenową – nie należy lokalizować żadnych budowli ani wykonywać jakichkolwiek prac ziemnych. Nie wolno prowadzić gospodarki leśnej ani użytkować rolniczo.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 22.500,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset zł). Na podstawie 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) od ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 50%.

Wysokość wadium: 2.250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt zł).

II. Nieruchomość składająca się z lokalu mieszkalnego Nr 5 o pow. 32,26 m2 położonego na poddaszu budynku Nr 18 w Karolewie i udziałem 45/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 14/32 o pow. 869 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00028552/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 47.000,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy zł).
Wysokość wadium: 4.700,00 zł (cztery tysiące siedemset zł).

 

Więcej informacji...

 

 

       Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych, w dniach 15 – 19 września 2018 r. na terenie tutejszego województwa prowadzone będą szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepieniami objęty zostanie teren następujących powiatów i gmin: powiat bartoszycki, powiat braniewski, powiat elbląski i miasto Elbląg, powiat ełcki, powiat giżycki, powiat gołdapski, gmina Zalewo w powiecie iławskim, powiat kętrzyński, powiat lidzbarski, powiat mrągowski, powiat olecki, gmina Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno i Świątki w powiecie olsztyńskim oraz miasto Olsztyn, gmina Małdyty, Morąg, Miłakowo, Miłomłyn i Łukta w powiecie ostródzkim, powiat piski, gmina Dźwierzuty w powiecie szczycieńskim i powiat węgorzewski.

rozp roku

     1. Nieruchomość składająca się z lokalu użytkowego Nr 18 o pow. 51,30 m2 położonego na poziomie piwnicy budynku Nr 5 w Karolewie wraz z udziałem 31/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 28/30 o pow. 3946 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł).
Wysokość wadium: 3.000,00 zł (trzy tysiące zł).
Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00026387/3
Sposób zagospodarowania nieruchomości – adaptacja na lokal mieszkalny (wydano ostateczną decyzję na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia użytkowego na pomieszczenie mieszkalne).

     2. Nieruchomość składająca się z lokalu użytkowego Nr 8 o pow. 58,04 m2 położonego na parterze budynku Nr 7 w Karolewie z przynależną piwnicą o pow. 25,59 m2 i udziałem 83/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 28/43 o pow. 1751 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł).
Wysokość wadium: 6.000,00 zł (sześć tysięcy zł).
Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00043934/8.
Sposób zagospodarowania nieruchomości – adaptacja na lokal mieszkalny (wydano ostateczną decyzję na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia użytkowego na pomieszczenie mieszkalne).

     3. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki Nr 127/13 o pow. 2519 m2, położona w obrębie Kruszewiec, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00019487/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł).
Wysokość wadium: 4.000,00 zł (cztery tysiące zł).

 

więcej informacji...

 

      Trzecia edycja Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się w dniach od 23 do 30 września 2017 r.

Realizacja licznych inicjatyw i działań będzie przebiegać na różnych szczeblach (unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym) z udziałem różnych podmiotów. Tegoroczna ceremonia otwarcia obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się 23 września br. Nadrzędny temat kampanii, czyli „#BeActive”, powinien zapewnić ramy odniesienia dla wszystkich wydarzeń i działań realizowanych w ciągu całego roku.

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą prowadzoną przez Komisję Europejską. Realizacja konkretnych działań w całej Europie jest w dużym stopniu zdecentralizowana i odbywa się w ścisłej współpracy z koordynatorami krajowymi i wieloma różnymi partnerami zaangażowanymi w inicjatywę. Poszczególne działania promocyjne będzie również wspierać zespół ambasadorów.

Europejski Tydzień Sportu powstał z myślą o TOBIE!
Nie strać okazji i weź udział w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu! Czekają na Ciebie różne niespodzianki i wydarzenia organizowane w całej Polsce.
Myślisz o zorganizowaniu wydarzenia sportowego? Zrób to w terminie od 23 do 30 września i zgłoś się do MSiT, a Twoja impreza będzie częścią ogólnoeuropejskiego projektu! Zarejestrowane wydarzenia wezmą również udział w konkursie.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://etspolska.pl/index.php/o-ets/

 

 

 

      Wójt Gminy Kętrzyn ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Kętrzyn na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zasady udzielania dofinansowania określono Uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XLIV/278/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2018 r. poz. 1115).