PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
XLII SESJI RADY GMINY KĘTRZYN

w dniu 20 grudnia 2017 roku (środa)
o godz. 12.00


w sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych

 
    Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz.U. 2016 r., poz.446)  zwołuję  sesję  Rady Gminy Kętrzyn
 

       We wrześniu 2017r. Gmina Kętrzyn złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 126031N w Gminie Kętrzyn” w miejscowości Łazdoje do rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na opublikowanej na koniec listopada 2017r. przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie liście rankingowej nasz wniosek znajduje się na 24 pozycji (na 67 wniosków z gmin województwa) i zyskał 25,8 punktów...
Planowany koszt inwestycji wynosi 717.774,76 złotych, z czego wkład z budżetu gminy Kętrzyn stanowi 50% tej kwoty.

Urząd Gminy Kętrzyn informuje, iż na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.
PSZOK zlokalizowany jest na terenie


Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Karolewie


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przyjmowane są od mieszkańców Gminy Kętrzyn bezpłatnie selektywnie zbierane odpady:


papier, tektury, tworzywa sztuczne, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie, przeterminowane leki i opakowania po lekach, chemikaliów i opakowań po chemikaliach, odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac niewymagających pozwolenia na budowę.


PUNKT CZYNNY JEST
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 10:00 DO 18:00
ORAZ
W KAŻDĄ SOBOTĘ   OD 10:00 DO 14:00.