Gmina Kętrzyn zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi
aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na rok 2019 konkursem na dofinansowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącym osób fizycznych i prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy, Zamawiający przedstawia zapytanie ofertowe na wykonanie usługi aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest szczegółowo opisanej tutaj.

 

 

      Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, na terenie powiatu kętrzyńskiego będzie trwała od 20.03.2019 r. do 19.04.2019 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2000r.;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1998–1999, które:

 

     a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

      b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służ-by wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

   4. kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);

 

     Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej. Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

• dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);

• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

• dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

 

Powiatowa Komisja Lekarska w Kętrzynie:

Miejsce stawiennictwa: Internat Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, ul. Poznańska 21.

od 20.03.2019 r. do 19.04.2019 r.

 

Lp.

Miasto / Gmina

Termin stawiennictwa

1

Miasto Kętrzyn

20.03-01.04.2019 r.

2

Gmina Barciany

01–02.04.2019 r.

3

Gmina Kętrzyn

03–08.04.2019 r.

4

Miasto i Gmina Korsze

09-11.04.2019 r.

5

Miasto i Gmina Reszel

12–16.04.2019 r.

6

Gmina Srokowo

16–17.04.2019 r.

7

Powiat - Kobiety

18.04.2019 r.

8

Dzień dodatkowy

19.04.2019 r.

 

Przypominamy tylko, że nieotrzymanie wezwania imiennego z Urzędu Miasta lub Gminy nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawiennictwa w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.

 

 

 

     1. Nieruchomość składająca się z lokalu użytkowego Nr 8 o pow. 58,04 m2 położonego na parterze budynku Nr 7 w Karolewie z przynależną piwnicą o pow. 25,59 m2 i udziałem 83/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 28/43 o pow. 1751 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł).
Wysokość wadium: 6.000,00 zł (sześć tysięcy zł).
Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00043934/8.
Sposób zagospodarowania nieruchomości – adaptacja na lokal mieszkalny (wydano ostateczną decyzję na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia użytkowego na pomieszczenie mieszkalne).

     2. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 127/13 o pow. 2519 m2, położona w obrębie Kruszewiec, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00019487/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł).
Wysokość wadium: 4.000,00 zł (cztery tysiące zł).

 

Zobacz więcej...