W konkursie mogą uczestniczyć stoiska dożynkowe przygotowane przez sołectwa, stowarzyszenia, grupy nieformalne (np. Koło Gospodyń Wiejskich), instytucje gminne oraz indywidualnych wytwórców z terenu gminy Kętrzyn. Każde sołectwo, stowarzyszenie, grupa nieformalna, instytucja gminna, bądź osoby indywidualne mogą zgłosić do konkursu wyłącznie jedno stoisko dożynkowe.

 

REGULAMIN I ZGŁOSZENIE

 

 

Gminny Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy

      W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, stowarzyszenia, grupy nieformalne (np. Koło Gospodyń Wiejskich), instytucje gminne oraz indywidualnych wytwórców z terenu gminy Kętrzyn. Każde sołectwo, stowarzyszenie, grupa nieformalna, instytucja gminna, bądź osoby indywidualne mogą zgłosić do konkursu wyłącznie jeden wieniec dożynkowy.

 

 REGULAMIN I ZGŁOSZENIE

 

        Wójt Gminy Kętrzyn informuje, że Gmina Kętrzyn zamierza ubiegać się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na usuwania wyrobów zawierających azbest.
Właściciele nieruchomości, którzy są zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest w 2019 r. powinni składać wnioski o udzielenie dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwienia w/w odpadów.
Wnioski mogą składać poniżej wymienieni właściciele obiektów, z których będzie usuwany azbest:
osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.

   1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/7 o pow. 0,1189 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące zł)
Wysokość wadium: 3.400,00 zł (trzy tysiące czterysta zł).

   2. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/8 o pow. 0,1296 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy zł)
Wysokość wadium: 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset zł).

      W dniu 6 marca 2019 Rada Gminy Kętrzyn podjęła uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne od dnia 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kętrzyn, w związku z czym należy wypowiedzieć dotychczasową umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z dniem 30 czerwca 2019 r.

Odpady komunalne z tych nieruchomości odbierać będzie firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym, z którą Gmina podpisze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.