PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
XLV SESJI RADY GMINY KĘTRZYN

w dniu 29 marca 2018 roku (czwartek)
o godz. 10.00


w sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych

 
    Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz.U. 2016 r., poz.446)  zwołuję  sesję  Rady Gminy Kętrzyn
 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsce

dnia 29 marca 2018 r.

podczas sesji w Urzędzie Gminy Kętrzyn, sala nr 1 o godzinie 10:00.

 

      Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która nakłada na Wójta gminy obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.  Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 zgodnie z z którym, opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

       Wójt Gminy Ketrzyn informuje o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy.
Dotacja udzielana będzie na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XLII/257/2017 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zadań i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kętrzyn na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony powietrza polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, po uwzględnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego, wyrażonego Uchwałą Nr 0102-37/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2018 r.

    1. Nieruchomość składająca się z lokalu użytkowego Nr 18 o pow. 51,30 m2 położonego na poziomie piwnicy budynku Nr 5 w Karolewie wraz z udziałem 31/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 28/30 o pow. 3946 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy zł).
Wysokość wadium: 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset zł).
Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00026387/3
Sposób zagospodarowania nieruchomości – adaptacja na lokal mieszkalny (wydano ostateczną decyzję na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia użytkowego na pomieszczenie mieszkalne).

 

    2. Nieruchomość składająca się z lokalu użytkowego Nr 8 o pow. 58,04 m2 położonego na parterze budynku Nr 7 w Karolewie z przynależną piwnicą o pow. 25,59 m2 i udziałem 83/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 28/43 o pow. 1751 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł).
Wysokość wadium: 6.000,00 zł (sześć tysięcy zł).
Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00043934/8.
Sposób zagospodarowania nieruchomości – adaptacja na lokal mieszkalny (wydano ostateczną decyzję na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia użytkowego na pomieszczenie mieszkalne).

 

    3. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 127/13 o pow. 2519 m2, położona w obrębie Kruszewiec, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00019487/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy zł).
Wysokość wadium: 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset zł).

 

Szczegółowe informacje...