Wyrażone w niniejszym piśmie opinie są bezstronne, niezależne od partii politycznych i podyktowane wyłącznie troską o sprawne funkcjonowanie urzędu oraz dobrem gminnej społeczności, której przedstawicielami jesteśmy i w imieniu której również się wypowiadamy. Uważamy, iż pewne doświadczenie w działalności samorządowej upoważnia nas do oceny pracy urzędników.

 

 

 

 


 

Oświadczenie Rady Gminy Kętrzyn


     Zdecydowana większość Rady Gminy Kętrzyn wyraża zaniepokojenie uprawianą przez wójta polityką czystek kadrowych, polegającą na zwalnianiu rzetelnych i cenionych przez nas pracowników urzędu, którzy działając w intencji dobrze pojętych interesów gminy, mają odwagę posiadać własne poglądy. Wysoko ocenialiśmy zaangażowanie i pracę byłej kierowniczki GOPS, dlatego też staraliśmy się przekonać Pana, aby mimo prawa dokonywania wyboru, umożliwił jej dokończenie pozytywnych działań na rzecz usprawnienia pracy tej jednostki. Niestety, nasze opinie trafiły w próżnię. Obecnie wyrażamy poważne zaniepokojenie o prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy Kętrzyn, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę dotychczasowemu sekretarzowi – panu Markowi Olszewskiemu. W naszej opinii jego kompetencja, pracowitość, wiedza samorządowa i prawna, brak rutyny oraz wyjątkowa kultura osobista i niespotykane umiejętności komunikacji interpersonalnej mogą być wzorem dla innych urzędników. Te i inne cechy Pana Olszewskiego przyczyniły się do obdarowania jego osoby ogromnym zaufaniem współpracowników, petentów i miejscowych samorządowców. Naszym zdaniem, zaufanie społeczne jest wyjątkowo ważnym elementem funkcjonowania każdego samorządu. Dlatego też nie godzimy się z decyzją odwołania Pana Marka Olszewskiego ze stanowiska sekretarza, gdyż w naszej ocenie jest ona sprzeczna z interesem gminy.


Nie rozumiemy jednostronnej i autorytatywnej decyzji wójta i nie zgadzamy się z opinią, że posiadanie odmiennego zdania w niektórych kwestiach może być „zarzutem” i powodem zwolnienia z pracy. Otwarte i odważne wypowiadanie się jest cechą pozytywną – zaletą, nie wadą. Tylko takie cechy osobowości są motorem napędowym rozwoju społeczeństwa.


W trakcie pierwszego roku obecnej kadencji, staraliśmy się dopatrywać w Pana działaniach dobrych intencji. Oferując swoje zaufanie, oczekiwaliśmy wzajemnie współpracy, szacunku i zaufania, w celu realizacji wspólnego założenia, jakim jest rozwój gminy. Mimo pewnych kontrowersji, z końcem 2015 roku wystawiliśmy wójtowi pozytywną ocenę pracy, co jest równoznaczne z pozytywną oceną urzędu jako całości. Dlatego też z niedowierzaniem przyjmujemy pana ostatnie decyzje personalne i traktujemy je jako dziwną, niespotykaną dotychczas i niezrozumiałą grę polityczną, mającą na celu tworzenie nikomu nie służących waśni i sporów.


Jako Rada Gminy Kętrzyn oczekujemy od wójta współpracy i etycznego postępowania wobec nas i podległych pracowników.

 

Oświadczenie to zostanie opublikowane:

 

  • na stronie internetowej Gminy Kętrzyn,
  • w Biuletynie Gminy Kętrzyn,
  • w lokalnych mediach.

 


Powyższe stanowisko zostało przyjęte na sesji Rady Gminy Kętrzyn 27 stycznia 2016 roku większością głosów. Na 14 obecnych na sesji radnych 12 głosowało za przyjęciem stanowiska, 2 wstrzymało się od głosu.

 

W imieniu Rady Gminy Kętrzyn
/-/ Andrzej Sienkiewicz