Mieszkańcy, którzy korzystają z mieszkaniowego zasobu Gminy Kętrzyn i którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej i życiowej posiadają zadłużenie z tytułu używania lokali oraz innych zaległości cywilnoprawnych mogą ubiegać się o uregulowanie zaległości w formie świadczenia rzeczowego, tzn. mogą odpracować kwotę zadłużenia w formie prac porządkowych, remontowo- konserwatorskich oraz pomocniczych, prac administracyjnych i usługowych świadczonych na rzecz Gminy Kętrzyn lub jej jednostek organizacyjnych.

Jak skorzystać z możliwości odpracowania swoich zobowiązań?

Osoba, która jest zainteresowana odpracowaniem swojego długu powinna zwrócić się takim wnioskiem do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Karolewie.

Pracując przez godzinę, można pomniejszyć swoje zadłużenie o 8 zł.

Możliwość spłaty zadłużenia w formie odpracowania nie ma żadnego wpływu na świadczenia przyznawane lokatorom w formie pomocy społecznej, zasiłków dla bezrobotnych czy dodatków mieszkaniowych.


Szczegółowe informacje: http://bip.gminaketrzyn.pl/system/obj/4428_69.2016.pdf