Urząd Gminy Kętrzyn informuje, iż na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.
PSZOK zlokalizowany jest na terenie


Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Karolewie


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przyjmowane są od mieszkańców Gminy Kętrzyn bezpłatnie selektywnie zbierane odpady:


papier, tektury, tworzywa sztuczne, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie, przeterminowane leki i opakowania po lekach, chemikaliów i opakowań po chemikaliach, odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac niewymagających pozwolenia na budowę.


PUNKT CZYNNY JEST
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 10:00 DO 18:00
ORAZ
W KAŻDĄ SOBOTĘ   OD 10:00 DO 14:00.