Informuję, iż Uchwałą nr XLII/259/2017 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 grudnia 2017 r. został przyjęty Program użyczania kompostowników na terenie Gminy Kętrzyn.
Celem programu jest promowanie proekologicznych postaw mieszkanców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami biodegradowalnymi, w tym odpadami zielonymi, promocja kompostowania odpadów na własne potrzeby oraz ograniczenie ilości wytworzonych odpadów kierowanych na składowiska.

 


Wniosek o użyczenie kompostownika, może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Kętrzyn, który:


- jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym lub użytkownikiem znajdującej się na terenie Gminy Kętrzyn nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej domem jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej;
- ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;
- złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- nie posiada względem Gminy oraz jednostek Gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym;
Osoba zainteresowana kompostownikiem po podpisaniu umowy użyczenia otrzyma wraz z kompostownikiem instrukcję montażu kompostownika oraz instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania.


W ramach umowy użytkownik kompostownika zapewnia:


- wykorzystanie kompostownika w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika,
- należyte użytkowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem kompostownika,
- w przypadku zniszczenia kompostownika lub trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie, powstałego z winy Użytkownika, będzie on zobowiązany do zwrotu na rzecz Gminy Kętrzyn kwoty równej wartości kompostownika.

 

Mieszkańcy Gminy Kętrzyn zainteresowani programem proszeni są o składanie wniosków do dnia 30 maja 2018 r. na załączonych drukach.

 

 

DRUKI DO POBRANIA