Wójt Gminy Kętrzyn ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Kętrzyn na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zasady udzielania dofinansowania określono Uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XLIV/278/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2018 r. poz. 1115).

Dotacje celowe mogą zostać udzielone w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

 

Dofinansowanie dla jednego przedsięwzięcia wynosić będzie 90 % wartości brutto wydatków poniesionych po podpisaniu umowy z gminą o udzielenie dotacji, lecz nie więcej niż 10 000,00 zł.
Wnioski o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków rozpatrywane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. O kolejności udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Kętrzyn decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków.
Druki do pobrania znajdują sie na stronie internetowej Gminy Kętrzyn oraz w Urzędzie Gminy- pokój nr 17, tel. kontaktowy (89) 7512474 wew. 17.

Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać do dnia 30 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn, przy ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, pok. Nr 16.

 

 

DRUKI DO POBRANIA