o prowadzonym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy.
Dotacja udzielana będzie na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XLII/257/2017 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zadań i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kętrzyn na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony powietrza polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, po uwzględnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego, wyrażonego Uchwałą Nr 0102-37/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2018 r.


Dotacji udziela się na dofinansowanie zadania w zakresie:
1) zmiany ogrzewania węglowego na proekologiczne- źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy do 50 kW, spełniające wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza aktualny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną;
2) budowy źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne – systemy fotowoltaiczne o mocy do 40 kW;
3) zmiany ogrzewania węglowego na kocioł gazowy.

 

Wysokość dotacji na zmianę sysytemu ogrzewania wynosi 10% ceny brutto żródła ciepła, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł.


Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Kętrzyn.
Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego węglem lub koksem.
Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać do dnia 31 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn, przy ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, pok. Nr 16.
Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Kętrzyn tel. (89) 7512474 wew. 19 lub osobiście w pokoju nr 19.


Druki wniosków o udzielenie dotacji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn oraz na stronie internetowej Gminy Kętrzyn oraz w urzędzie w pok. nr 17.

 

Dokumenty do pobrania