I. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kwiedzina składająca się z działki nr 51/9 o pow. 0,2147 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00038204/4.

W związku z wpisaniem działki do rejestru zabytków przyszli nabywcy zobowiążą się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w akcie notarialnym zostaną zawarte następujące zapisy, iż:
1. na dz. nr 51/9, powstałej w wyniku podziału działki nr 51/3 obręb Kwiedzina, gmina Kętrzyn znajduje się Grodzisko średniowieczne wpisane do rejestru zabytków w Olsztynie znak: znak:PSOZ-2618IZA-5350-83/96 z dnia 30.12.1996 r.,
2. wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.),
3. zgodnie z decyzją o wpisie do rejestru zabytków znak: PSOZ-2618IZA-5350-83/96 z dnia 30.12.1996 r. z uwagi na ochronę zabytku archeologicznego pozostającego pod współczesną warstwą gruntu, posiadającą własną formę terenową – nie należy lokalizować żadnych budowli ani wykonywać jakichkolwiek prac ziemnych. Nie wolno prowadzić gospodarki leśnej ani użytkować rolniczo.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 22.500,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset zł). Na podstawie 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) od ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 50%.

Wysokość wadium: 2.250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt zł).

II. Nieruchomość składająca się z lokalu mieszkalnego Nr 5 o pow. 32,26 m2 położonego na poddaszu budynku Nr 18 w Karolewie i udziałem 45/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 14/32 o pow. 869 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00028552/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 47.000,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy zł).
Wysokość wadium: 4.700,00 zł (cztery tysiące siedemset zł).

 

Więcej informacji...