Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013, str. 9), trzyletni krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy w rolnictwie wynosi 225 700 000,00 euro.

 

Aktualne wykorzystanie limitu na dzień 06.11.2018 r wynosi

225 700 000,00 euro, co stanowi 100%