Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna gatunku topola kanadyjska w ilości 95,78m³ i cenie wywoławczej 6 723,76 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Gatunek drewna

Rodzaj surowca drzewnego

Ilość m³

Cena za 1 m³ zł. (netto)

Wartość netto

(kol. 3 x kol.4)

Kwota VAT

8 %

Wartość brutto

(kol.5+kol.6)

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Topola kanadyjska

(składowana na bazie GPK Karolewo)

Grubizna opałowa

liściasta

54,10

65,00

3 516,50

281,32

3 797,82

2

Topola kanadyjska

z 2019r. - (składowana na bazie GPK Karolewo)

Grubizna opałowa

liściasta

32,68

65,00

2 124,20

169,94

2 294,14

3

Topola kanadyjska

z 2019r. (składowana w pasie drogi gminnej -dz. nr 105 Karolewo)

Grubizna opałowa

liściasta

9

65,00

585,00

46,80

631,80

 

Razem

95,78

 

6 225,70

498,06

6 723,76

   

Drewno zostało pozyskane z działek gminnych i stanowi własność Gminy Kętrzyn.

1. Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty – zał. nr 1

2. Sprzedający wymaga wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto ogółem na konto Urzędu Gminy Kętrzyn o numerze 71 2030 0045 1110 0000 0287 4780 z zaznaczeniem „Sprzedaż drewna”.

3. Wadium należy wnieść do dnia 23 maja 2019r. do godz. 15.00 Za dotrzymanie terminu przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek.

4. Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego – zał. nr 1;

b) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu – zał. nr 2;

c) dowód wniesienia wadium. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia drewna, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.

a) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

b) kopertę należy zaadresować do sprzedającego: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T.Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn oraz oznaczyć opisem: „OFERTA – sprzedaż drewna ”.

c) na kopercie należy podać adres oferenta.

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Urzędzie Gminy Kętrzyn w sekretariacie - do godziny 15:00 do dnia 23 maja 2019r.

7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

8. Podlegają odrzuceniu oferty:

1) które mimo pisemnego wzywania oferentów do dokonania poprawienia błędów i braków formalnych lub rachunkowych w złożonych ofertach, nie zostały uzupełnione lub poprawione w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

2) zawierające cenę oferowaną niższą od wywoławczej.

9. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:00. w sali nr 21 w dniu 24 maja 2019r.

10. Kryterium wyboru oferty - najwyższa zaoferowana cena.

11. Sprzedający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych (odrębne części mogą stanowić wyłącznie pozycje 1,2,3)

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu. Zmiana może nastąpić do terminu składania ofert. Oferenci, którzy złożą oferty przed terminem dokonania zmiany zostaną o tym fakcie powiadomieni w sposób pisemny lub ustny.

13. Sprzedający może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn. Odstąpienie może nastąpić do dnia składania ofert. Oferty, które wpłynęły przed tym dniem zostaną zwrócone bez otwierania.

14. Sprzedający unieważni przetarg dotyczący sprzedaży drewna, jeżeli nie złożono żadnej oferty, złożone oferty będą zawierały niższą cenę od tej, którą podał sprzedający, mimo kontynuowania przetargu w formie aukcji ustnej, żaden z uczestników nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

15. O unieważnieniu przetargu na sprzedaż drewna, sprzedający powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty.

16. Organizator wybiera ofertę najkorzystniejszą tj. zawierającą najwyższą cenę.

17. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

18. Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej.

1) Część jawna przetargu pisemnego odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom następujące informacje:

a) podaje przedmiot przetargu oraz cenę wywoławczą 1m³;

b) podaje liczbę otrzymanych ofert;

c) dokonuje otwarcia kopert z ofertami;

d) podaje imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które biorą udział w przetargu;

e) podaje cenę oferowaną 1m³ przez poszczególnych oferentów.

2) W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą albo unieważnia przetarg.

19. W przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych równorzędnych, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

20. Oferenci zostaną poinformowani pisemnie o miejscu i terminie dodatkowego przetargu.

21. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

22. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy o zakupie drewna.

23. W przypadku uchylenia się przez kupującego od podpisania umowy za najkorzystniejszą zostaje uznana kolejna oferta zawierająca najwyższą cenę z nieodrzuconych ofert. Czynność poinformowania o wyniku przetargu zostanie powtórzona wraz z podaniem przyczyny.

24. Kupujący jest obowiązany uiścić kwotę sprzedaży (brutto) na konto Urzędu Gminy Kętrzyn o numerze 45 2030 0045 1110 0000 0287 3890 w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

25. W/w drewno można oglądać w każdy dzień roboczy od godz.9:00 do 15:00 w miejscu jego składowania, tj. na bazie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie (poz. 1 i 2) oraz leżącego w pasie drogi gminnej nr 126028 w Karolewie (poz.3)

26. Drewno zostanie wydane kupującemu w terminie 7 dni od uiszczenia kwoty sprzedaży (brutto) drewna.

27. Do zadań kupującego należeć będzie odbiór drewna własnym transportem z miejsca jego składowania oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

28. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kętrzyn pok. 18 lub telefonicznie: (89751 36 66 wew.18

29. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kętrzyn ul. T.Kościuszki 2 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu http://www.gminaketrzyn.pl

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna:

  1. Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy.

  2. Zał. Nr 2 - Oświadczenie osoby przystępującej do przetargu.

  3. Zał. Nr 3 - Projekt umowy sprzedaży

  4. Zgoda na przetwarzanie danych