Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 33/3 o pow. 1302 m2, położona w obrębie Muławki, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00024046/7.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy zł) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości, na rachunek Gminy Kętrzyn nr 20 1160 2202 0000 0004 5328 6682. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 28 sierpnia 2020 r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

WIĘCEJ INFORMACJI