Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  • informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  • informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

      Mieszkańcy, którzy korzystają z mieszkaniowego zasobu Gminy Kętrzyn i którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej i życiowej posiadają zadłużenie z tytułu używania lokali oraz innych zaległości cywilnoprawnych mogą ubiegać się o uregulowanie zaległości w formie świadczenia rzeczowego, tzn. mogą odpracować kwotę zadłużenia w formie prac porządkowych, remontowo- konserwatorskich oraz pomocniczych, prac administracyjnych i usługowych świadczonych na rzecz Gminy Kętrzyn lub jej jednostek organizacyjnych.

     W dniu 4 lipca 2016 roku w Kętrzynie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Gmin „BARCJA” z siedzibą w Kętrzynie a Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwoju gospodarczego z sektora MMSP.


Celem współpracy jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności na terenie powiatu kętrzyńskiego w zakresie łatwiejszego dostępu do źródeł finansowania.

      Wójt Gminy Kętrzyn informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2013.482).

      Wyrażone w niniejszym piśmie opinie są bezstronne, niezależne od partii politycznych i podyktowane wyłącznie troską o sprawne funkcjonowanie urzędu oraz dobrem gminnej społeczności, której przedstawicielami jesteśmy i w imieniu której również się wypowiadamy. Uważamy, iż pewne doświadczenie w działalności samorządowej upoważnia nas do oceny pracy urzędników.

 

 

      Do drzwi rolników pukają osoby, które podają się za pracowników KRUS. Jest to nieprawda! Jeśli przyjdzie do ciebie osoba i powie, że pracuje w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dlatego chce spisać twoje dane – nie wierz jej. To oszust!

 

Więcej na stronie: http://ketrzynnews.pl