WÓJT GMINY KĘTRZYN ogłasza drugie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kętrzyn

1. Nieruchomość składająca się z lokalu użytkowego Nr 18 o pow. 51,30 m2 położonego na poziomie piwnicy budynku Nr 5 w Karolewie wraz z udziałem 31/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 28/30 o pow. 3946 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł).

Wysokość wadium: 6.000,00 zł (sześć tysięcy zł).

Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00026387/3

Sposób zagospodarowania nieruchomości – adaptacja na lokal mieszkalny (wydano ostateczną decyzję na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia użytkowego na pomieszczenie mieszkalne).

 

2. Nieruchomość składająca się z lokalu użytkowego Nr 8 o pow. 58,04 m2 położonego na parterze budynku Nr 7 w Karolewie z przynależną piwnicą o pow. 25,59 m2 i udziałem 83/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 28/43 o pow. 1751 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy zł).

Wysokość wadium: 8.000,00 zł (osiem tysięcy zł).

Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00043934/8.

Sposób zagospodarowania nieruchomości – adaptacja na lokal mieszkalny (wydano ostateczną decyzję na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia użytkowego na pomieszczenie mieszkalne).

 

3. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 127/13 o pow. 2519 m2, położona w obrębie Kruszewiec, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00019487/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 64.000,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące zł).

Wysokość wadium: 6.400,00 zł (sześć tysięcy czterysta zł).

Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 28-02-2017 r.

 

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań i są wolne od obciążeń. Na w/w teren Gmina Kętrzyn nie posiada sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Kętrzyn nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej jak 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie lub na konto depozytów nr 71203000451110000002874780 w terminie do 15-05-2017 r. do godz. 14.00.

Za dotrzymanie terminu przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek lub do kasy Urzędu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest dokonać oględzin nieruchomości.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru (wypis nie starszy niż 3 m-ce), w celu umożliwienia Komisji Przetargowej ustalenia organu osoby prawnej upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej.

 

Przetargi odbędą się w dniu 19 maja 2017 r.

w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. Kościuszki 2, sala nr 1,

- na lokal nr 18 w Karolewie nr 5 o godz. 9:00,

- na lokal nr 8 w Karolewie nr 7 o godz. 9:15,

- na działkę niezabudowaną nr 127/13 w Kruszewcu o godz. 9:30.

 

Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła cenę nabycia nieruchomości, płatną przed podpisaniem aktu notarialnego. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Kętrzyn przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147/. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 17, tel. 897512474 w. 17.