Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
► XXXIII Sesja Rady Gminy Kętrzyn - 16 czerwca 2021 r.
16 Czerwiec 2021, 10:00 - 14:00
Odsłon : 13

XXXIII SESJA RADY GMINY KĘTRZYN

w dniu 16 czerwca 2021 roku (ŚRODA)
o godz. 10.00

 

Na podstawie art.20 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.994) zwołuję sesję Rady Gminy Kętrzyn

 

 Proponowany porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia       

2/ Stwierdzenie prawomocności obrad

3/ Wybór sekretarza obrad

4/ Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami

5/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego  w Karolewie

6/ Raport o stanie gminy

            - przedstawienie raportu

            - debata

7/ Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kętrzyn za 2020 rok

8/ Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kętrzyn za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

- przedstawienie sprawozdania

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania   budżetu Gminy Kętrzyn za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za  2020 rok przez Wójta Gminy Kętrzyn wraz z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu

- odczytanie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olszynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia  absolutorium dla Wójta Gminy Kętrzyn za 2020 rok

9/ Sprawozdanie finansowe Gminy Kętrzyn

10/ Podjęcie uchwał :

            - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

            - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok ;

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2021 rok

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Kętrzyn z osobą fizyczną w trybie art.902¹§ 1 Kodeksu Cywilnego

- w sprawie powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2021

11/ Stanowiska, oświadczenia, apele

12/ Interpelacje i zapytania radnych

13/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

14/ Przyjęcie protokołów

            - z sesji z dnia 19 maja 2021 roku

            - z sesji z dnia 31 maja 2021 roku

15/ Sprawy różne;


Sesja odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn (sala Nr 1)

Dodatkowo prosze o przekazywanie wsród mieszkańców informacji o możliwości wzięcia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.  Udział możliwy będzie po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w debacie Przewodniczącemu Rady.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Teresa Marzena Juchniewicz

Projekty uchwał do pobrania

 

 


 

Miejsce Urząd Gminy Kętrzyn, sala sesyjna