14 listopada 2019r. została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach 123/1 i 127 w miejscowości Biadaszki Małe”. Zadanie zostanie zrealizowane przez Firmę Usługi Budowlane i Transportowe Mariola Deszczyńska z siedzibą w Kętrzynie.
Ze strony Gminy dokumenty podpisali Pan Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn przy kontrasygnacie Pani Krystyny Kalisz- Skarbnika Gminy Kętrzyn. Całkowity koszt prac inwestycyjnych w Biedaszkach Małych wyniesie 312 866,10 zł z czego 201 250,25 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Planowane roboty budowlane maja potrwać do końca czerwca 2020r.