W dniu dzisiejszym tj. 21.01.2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kętrzyn wyposażenia zakupionego w ramach realizacji zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kętrzyn” współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Podczas przekazania obecni byli: Pan Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn, Pan Robert Nowacki – przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, Pan Grzegorz Prokop – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Pan Michał Kochanowski – Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, Kapitan Kamil Golon – Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, ks. Kazimierz Żuchowski – proboszcz Parafii Świętego Stanisław Kostki w Karolewie, Pani Mirosława Katiuszyn- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kętrzyn, Radne Gminy Kętrzyn Panie Leokadia Kajcińska i Barbara Bukowska, oraz przedstawiciele jednostek OSP z Karolewa i Wilkowa.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości. W ramach zadania zostało zakupione następujące wyposażenie:


1) Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie:


- 10 kompletów ubrań specjalnych
- 10 par rękawic
- 5 par specjalnego obuwia skórzanego
- 10 sztuk kominiarek niepalnych


2) Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie:


- 10 kompletów ubrań specjalnych
- 10 par rękawic
- 10 par specjalnego obuwia skórzanego
- 10 sztuk kominiarek niepalnych


Całkowita wartość zadania 86 000,00 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wyniosła 77 400,00 zł, wkład z budżetu Gminy Kętrzyn 8 600,00 zł. Zgodnie z wytycznymi umowy dotyczącej powierzenia Gminie Kętrzyn realizacji zadania z Funduszu Sprawiedliwości, wyposażenie zostało opatrzone logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą: „ Współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.


Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych ma wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy oraz
na jakość czynności wykonywanych przez strażaków. Za ich pracę, gotowość niesienia pomocy i poświęcony czas serdecznie im dziękujemy i życzymy by nowe wyposażenie posłużyło im do jeszcze efektywniejszej służby.