Szanowni mieszkańcy, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2020 roku poz. 713 z późń.zm) przedstawiamy raport o stanie Gminy Kętrzyn za rok 2020, będący podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. W debacie będą mogli wziąć udział również mieszkańcy gminy, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w debacie Przewodniczącemu Rady.

Ważne: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Termin, miejsce i godzina sesji , na której ma być analizowany raport zostanie przekazany do wiadomości publicznej na 7 dni przed jej planowaną datą.

Raport o stanie Gminy Wiejskiej Kętrzyn

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem