Wójt Gminy Kętrzyn informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2013.482).

      Wyrażone w niniejszym piśmie opinie są bezstronne, niezależne od partii politycznych i podyktowane wyłącznie troską o sprawne funkcjonowanie urzędu oraz dobrem gminnej społeczności, której przedstawicielami jesteśmy i w imieniu której również się wypowiadamy. Uważamy, iż pewne doświadczenie w działalności samorządowej upoważnia nas do oceny pracy urzędników.

 

 

      Do drzwi rolników pukają osoby, które podają się za pracowników KRUS. Jest to nieprawda! Jeśli przyjdzie do ciebie osoba i powie, że pracuje w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dlatego chce spisać twoje dane – nie wierz jej. To oszust!

 

Więcej na stronie: http://ketrzynnews.pl

 

 

 

     Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Kętrzyn otwarty został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych zlokalizowany w Referacie Organizacyjnym (I piętro, pokój 13).

 

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych czynny jest w godzinach pracy urzędu.

 

więcej informacji...

 

 

          Szanowni Państwo,

trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Kętrzyn. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata.

 

Różnorodne potrzeby ludzi oraz dążenie do ich zaspokojenia są podstawą podejmowania wszelkich działań, dlatego bardzo ważne są dla nas opinie mieszkańców.

 

Informacje zebrane w ramach tego badania będą ważnym elementem tworzenia Strategii Rozwoju stąd prosimy ozgodne z Państwa przekonaniem wyrażenie własnej opinii.

 

     Urząd Gminy Kętrzyn ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kętrzyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

 

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania z zakresu usuwania azbestu polegające na :

 

a) demontażu, transporcie, unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest,

b) załadunku zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest, ich transporcie i unieszkodliwianiu.

 

 

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie wybrana w drodze przetargu firma posiadająca niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest.

  1. Dofinansowanie uzależnione będzie od otrzymanej przez Gminę Kętrzyn dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  2. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

  3. Dofinansowanie zadania wynosi 100% kosztów, na warunkach określonych w Zarządzeniu nr 72/2014 Wójta Gminy Kętrzyn z 31.12.2014 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kętrzyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

      Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać do dnia 16 marca 2015 r.w Urzędzie Gminy Kętrzyn, przy ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, pok. Nr 16.

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Kętrzyn tel. (89) 7512474 wew. 17 lub osobiście – pokój nr 17. Wnioski do pobrania na stronie internetowej Gminy Kętrzyn oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 17.

 

  • Zarządzenie Nr 72/2014 - pobierz
  • Wniosek azbest - pobierz
  • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - pobierz
  • INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - pobierz