Gmina Kętrzyn informuje, że realizuje zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn”, dotowane na podstawie umowy dotacji nr 00199/17/08032/OZ-LZ/D z dnia 17.07.2017r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów ze środków kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, w tym ze środków udostępnionych przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu dotacyjnego Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu.

 

                                     

Sprawozdaniez realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn” w ramach umowy dotacji nr 00199/17/08032/OZ-LZ/D z dnia 17-07-2017 r.

Gmina Ketrzyn informuję, iż zakończone zostały prace związane z realizacją zadania polegającego na zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn.
Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn” zostało dofinansowane na podstawie umowy nr 00199/17/08032/OZ-LZ/D z dnia 17-07-2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 60.880,64 zł brutto, zaś otrzymane dofinansowanie to 50.111,76 zł. W ramach programu usunięto 119,738 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest z 18 nieruchomości na terenie Gminy Kętrzyn. Usługę demontażu, transportu oraz utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest wykonała firma RAMID Mirosław Dec, ul. Kowalskiego 1/54, 03-288 Warszawa.


www.wfosigw.olsztyn.pl