Wójt Gminy Kętrzyn informuje, że Gmina Kętrzyn zamierza ubiegać się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na usuwania wyrobów zawierających azbest.
Właściciele nieruchomości, którzy są zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest w 2019 r. powinni składać wnioski o udzielenie dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwienia w/w odpadów.
Wnioski mogą składać poniżej wymienieni właściciele obiektów, z których będzie usuwany azbest:
osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.

 

Dofinansowanie zadania wynosi 100% kosztów, na warunkach określonych w Zarządzeniu nr 72/2014 Wójta Gminy Kętrzyn z 31.12.2014 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kętrzyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
Usuwanie azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu przez WFOŚiGW w Olsztynie wniosku Gminy Kętrzyn o udzielenie dofinansowania do unieszkodliwiania azbestu oraz wyłonieniu, w drodze przeprowadzonego przez gminę postępowania, firmy posiadającej niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać do dnia 8 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn, przy ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, pok. Nr 16.
Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Kętrzyn tel. (897512474 wew. 19 lub 17).
Wnioski do pobrania na stronie internetowej Gminy Kętrzyn oraz w urzędzie.

 

Do wniosku należy dołączyć:


1. wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz mapę z zaznaczoną nieruchomością – ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
2. Informację o wyrobach zawierających azbest,
3. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
4. Kopię zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie o przystąpieniu do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem o braku wniesienia sprzeciwu.
5. Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc de minimis są zobowiązani do przestawienia:


- oświadczeń o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie,
- odpowiednio informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przestawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 810).

 

Dokumenty do pobrania - AZBEST