20 maja 2017r. delegacja z miasta partnerskiego Oziersk z Rosji na czele z Panią Natalią Makrecką mer Ozierska oraz delegacja z miasta partnerskiego Rietawa z Litwy na czele z Panem Antanesem Auzbikavicius Dyrektorem Administracji Rejonu Rietawa złożyli wizytę w Urzędzie Gminy Kętrzyn. Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane z programem współpracy Polska -Rosja 2014-2020 - omówiono projekty z obszaru gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadowej oraz działania związane z rozwojem kultury, a także Program Europa dla obywateli i ERASMUS+ (współpraca szkół).

 

      Dnia 12 października 2016 roku pan Paweł Bobrowski – wójt Gminy Kętrzyn oraz pan Mirosław Oryńczak – inspektor ds. funduszy unijnych przebywali w Oziersku (Obwód Kaliningradzki), gdzie spotkali się z władzami miasta Oziersk: panią Natalia Makrecką- merem miasta, panem Władysławem Nikonorowem – przewodniczącym Rady Miasta oraz panem Pawłem Jelizarowem – radnym Rady Miasta. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy Gminy Kętrzyn z Okręgiem Miejskim „Oziersk” , w tym ustalenie możliwości i tematów opracowania wspólnych projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. Ponadto ustalono dalsze działania dotyczące końcowego rozliczenia 2 projektów zrealizowanych wspólnie przez Gminę Kętrzyn i Administrację Miejskiego Okręgu „Oziersk” dofinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

     6 czerwca 2016 roku gościliśmy grupę ok. 40 Łotyszy w Urzędzie Gminy w Kętrzynie. Łotysze przebywali u nas z wizytą turystyczną, jednak wcześniej w przesłanej korespondencji wyrazili chęć spotkania się z Wójtem Gminy Kętrzyn Pawłem Bobrowskim . Rozmowy dotyczyły m.in. dalszej współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami Gminy Kętrzyn i Rejonu Gulbene. Wójt przyjął gości w sali sesyjnej UG w Kętrzynie. Podczas spotkania goście obejrzeli prezentację o naszej gminie, rozmawiali z wójtem na tematy gospodarcze, bardzo interesowali się naszym systemem oświaty i opieki społecznej.

 

      W dniach 16-17 czerwca 2015 r. 15-osobowa delegacja mieszkańców Gminy Ketrzyn przebywała z wizytą w Oziersku. Wzięli oni udział w konferencji kończącej projekt „Edukacja sportowa na terenie przygranicznym - przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i w Oziersku". Po konferencji rozegrano mecz towarzyski pomiędzy mieszkańcami Gminy Kętrzyn i miasta Oziersk. Drużyna z Gminy Kętrzyn wygrała to spotkanie wynikiem 6:4. Odwiedzili również jedną ze szkół średnich, gdzie mogli zobaczyć warunki w jakich uczy się ich młodzież.

 

20 maja 2015 r. w Oziersku (Obwód Kaliningradzki FR) wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski i mer okręgu miejskiego Oziersk Viktor Puzyrowskij podpisali Umowę o Partnerstwie.

Celem Partnerstwa jest nawiązanie, popieranie i wspomaganie organizowanych przez mieszkańców gminy i rejonu inicjatyw w zakresie oświaty, kultury, ekologii, gospodarki, problemów społecznych i sportu.

Gmina Kętrzyn i Okręg Miejski Oziersk zamierzają wspierać procesy związane z wzajemnym poznaniem się i zrozumieniem poprzez wymianę doświadczeń i przedsięwzięć pomiędzy instytucjami i mieszkańcami obydwu samorządów.

     W dniach 4-10 czerwca 2012 r. gościliśmy w Gminie Kętrzyn naszych przyjaciół ze Związku Gmin Mauron we Francji oraz gości z Litwy z Gminy Rietava. Przyjechali oni na zaproszenie Wójta Gminy Kętrzyn Sławomira Jarosika i Władz Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Francuskiej „La Cigogne". Celem spotkania zorganizowanego w Gminie Kętrzyn było stworzenie warunków do rozwijania dalszej współpracy pomiędzy partnerskimi gminami oraz organizacjami pozarządowymi Polski, Litwy i Francji. Podczas wspólnych spotkań mieszkańcy partnerskich gmin mieli możliwość bezpośredniej rozmowy ze sobą i poznania się nawzajem. Partnerskie Gminy omówiły dalsze formy współpracy na spotkaniu, które zorganizowane było w urzędzie gminy w Kętrzynie.