dzieci trzymające w górze uniesione listy      W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Nakomiadach realizowana była innowacja pedagogiczna „Magia listów”. Jej adresatami byli uczniowie klasy II.  Zajęcia innowacyjne miały na celu zachęcanie dzieci do tradycyjnego przesyłania informacji  w formie pocztówek i listów. Grupą rówieśniczą współpracującą z uczniami Szkoły Podstawowej w Nakomiadach byli uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie.

Wprowadzona innowacja przyniosła oczekiwane efekty, a zaplanowane działania i założone cele zostały zrealizowane. Uczniowie podwyższyli swoje kompetencje w zakresie twórczego pisania. Pisanie listów, wymagało od nich mnóstwo zaangażowania, wysiłku, wyobraźni i odpowiedzialności za słowo. Stanowiło również doskonałą okazją do ćwiczenia pisma odręcznego.

Uczniowie bardzo dokładnie przygotowywali się do tego zadania. Starali się nie popełniać błędów, mając na uwadze to, że ich listy naprawdę zostaną wysłane do kolegów i koleżanek z innej szkoły. Niecierpliwie oczekiwali odpowiedzi i z radością odczytywali informacje zawarte w otrzymywanych listach. Do listów dołączane były samodzielnie wykonane rysunki, co sprzyjało rozwijaniu zdolności artystycznych. Poprzez systematyczną korespondencję uczniowie w naturalny sposób nauczyli się zasad pisowni listów oraz adresowania kopert.

Zwieńczeniem innowacji była przygotowana przez obie klasy prezentacja na temat swoich miejscowości, szkół oraz członków klas.


Na podstawie obserwacji oraz rozmów z uczestnikami innowacji można stwierdzić, że podjęty rodzaj aktywności był dla nich atrakcyjny i ciekawy, wiązał się z pozytywnymi emocjami. Dzieci bardzo chętnie pisały listy i dzieliły się ze sobą drobnymi, własnoręcznie wykonanymi upominkami. Wszystko to było wyrazem ogromnej sympatii, jaka się między nimi zrodziła. Innowację w klasie II prowadziła p. Katarzyna Łopacka.