Podpisanie umów NGO     W czwartek, 22 kwietnia 2021 r. miało miejsce podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, które w bieżącym roku zostały wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Wójta Gminy Kętrzyn na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Dwie organizacje otrzymają z budżetu gminy Kętrzyn środki finansowe - w formie dotacji – na łączną kwotę 83 000 zł.
Na wykonanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym zapasy, piłka nożna dotację otrzymują:

Upominki dla samotnych mieszkańców gminy      Pomimo panującej pandemii, samotni mieszkańcy gminy Kętrzyn w ostatnich dniach zostali obdarowani radością, uśmiechem, dobrym słowem i drobnymi upominkami.
Te spotkania były dla nas bardzo radosne. Bardzo cieszy to, że na twarzach pojawił się uśmiech, jak również łzy wzruszenia.
„Jestem z Tobą” to wspaniała akcja projektu „Okno na Świat” - Fundacji dla dzieci i młodzieży "Kółko Graniaste" która na terenie gminy Kętrzyn została zrealizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie. W wykonanie kartek świątecznych i stroików zaangażowały się dzieci i opiekunowie ze świetlic z Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie.

Zajączek odwiedził mieszkańców DPS w Kętrzynie     Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie poczuli świąteczną atmosferę. Odwiedziny wielkanocnych gości wywołało sporo radości i pozytywnej energii.
Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn wraz pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie przekazał do Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 78 świątecznych wyjątkowych upominków przygotowanych przez dzieci ze świetlic wiejskich z terenu gminy oraz opiekunów z GOK w Kętrzynie.

Na zdjęciu wójt i wyróżniona sołtys Zofia Kuriata      11 marca obchodzone jest święto „Dzień Sołtysa”, którego celem jest okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na ich rolę w kształtowaniu polskiej wsi.
Corocznie Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego wyróżnia najbardziej aktywnych Sołtysów w poszczególnych gminach. W tym roku z terenu Gminy Kętrzyn została wyróżniona Pani Zofia Kuriata – Sołtys Sołectwa Linkowo.

Ścieżki rowerowe w powiecie spotkanie     23 lutego odbyło się spotkanie samorządowców z Powiatu Kętrzyńskiego oraz przedstawicieli Związku Gmin "Barcja" z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemarem Królikowskim, a także Jerzym Dyczkowskim – Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie.
Omówiona została koncepcja budowy sieci ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich w powiecie kętrzyńskim. Tematem spotkania była również budowa ścieżki rowerowej od Karolewa przez Gierłoż i Parcz z planem połączenia z tzw. trasą rowerową „Wielka Mazurska Pętla”.

      Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn w roku 2020 wyniósł 106 820,74 zł, koszty te związane są m.in. z:
• zapewnieniem schroniska zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt z którym współpracuje Gmina, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym wskazanym w programie,
• odławianiem z terenu gminy bezdomnych zwierząt,
• zapewnieniem opieki nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dożywienie,
• zapewnieniem opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
• szczepienia, odrobaczanie, odpchlenie
• usypianiem ślepych miotów,
• ograniczeniem populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.

Wyróżnienie Koła Gospodyń Wiejskich z Pręgowa     Dnia 30 grudnia 2020 roku w siedzibie Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kętrzynie miało miejsce wręczenie nagrody za udział w Warmińsko – Mazurskim konkursie „Koło ARiMR – w sercu wsi" zorganizowanym przez Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR w Olsztynie. Patronat nad konkursem objął Pan Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przekazanie busa      23 grudnia 2020 r. przed Urzędem Gminy w Kętrzynie pojawił się nowo zakupiony mikrobus marki Volkswagen Caravelle 6.1 2.0.l. TDI, w pełni przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakup samochodu był możliwy dzięki dofinansowaniu w wysokości 80 000 złotych, które Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu „Likwidacja barier transportowych”. Do niedawna transport osób niepełnosprawnych w Gminie odbywał się mocno wysłużonym pojazdem.