Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie powstała w 1993 roku jako spółka akcyjna z inicjatywy samorządów lokalnych ówczesnego województwa olsztyńskiego.
Misją Agencji jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w celu rozwoju gospodarczego całego regionu.


     Cel ten realizujemy poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wspieraniem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielanie pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnych formach i zakresie, organizację i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. Wspieranie przedsiębiorczości odbywa się także przez stwarzanie warunków dla jej rozwoju. To zadanie realizujemy we wszechstronnej współpracy z samorządami lokalnymi województwa.

 


     Działalność WMARR jest ściśle związana z obsługą programów pomocowych Unii Europejskiej. Od chwili powstania Agencja pośredniczyła w różnych formach w rozdysponowaniu funduszy UE, początkowo obsługując programy przedakcesyjne Phare - STRUDER, Phare - STRUDER 2, Phare - RAPID, Phare 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, a od 2004 r. poszczególne działania w ramach programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych - ZPORR, SPO WKP oraz SPO RZL. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego aktywnie współuczestniczy w rozwoju regionu biorąc udział w procesie programowania i przygotowywania kolejnych form wykorzystania środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych.


Agencja realizuje również projekty własne (Regionalny System Wspierania Innowacji i Regionalne Centrum Biznesu w Olsztynie). Projekty te znacząco rozszerzają możliwości aktywnego wspierania rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie. W ramach powyższych projektów WMARR S.A. wdraża szereg inicjatyw, m.in. Centrum Obsługi Inwestora oraz Punkt Wymiany Ofert Eksport - Import.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego konsekwentnie realizuje misję wspierania przedsiębiorczości, zajmując wiodącą pozycję w regionie w tej dziedzinie.

 

 

http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php