I. Obowiązek zgłoszenia


przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim ( hotel, motel, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym, rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług

 

II. Wymagane dokumenty


1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Kętrzyn.


2. Załączniki do wniosku:
karta informacyjna o obiekcie (wzór karty), w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.


Ważne:


Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.


Załącznik Nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz.U. z 2006r. Nr 22, poz. 169.) określa minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.


III. Opłaty

Za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydanym na wniosek strony wnoszona jest opłata w wysokości 17,00 zł. ( na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ).


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zmianami)
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz.U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 z późniejszymi zmianami).

 

Załączniki:

1. Karta informacyjna o obiekcie45.5 KB
2. Zgłoszenie o wpis do ewidencji innych obiektów30 KB
3. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług29 KB
4. Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji30.5 KB
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia10.74 KB