Atlas Warmii i Mazur to system informacji przestrzennej wykonany w ramach projektu „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw”, zrealizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach konkursu nr 01/11/7.2.2 z zakresu: Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, poddziałanie 7.2.2 - Usługi i aplikacje dla MŚP. Atlas jest nowoczesnym rozwiązaniem teleinformatycznym, realizującym w praktyce Dyrektywę INSPIRE oraz ustawę o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.
 
     Od stycznia 2014 roku wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn dostępne są w Atlasie Warmii i Mazur na stronie internetowej www.atlas.warmia.mazury.pl . Dzięki publikacji planów miejscowych w Atlasie, chcąc zasięgnąć informacji o przeznaczeniu jakiejś działki oraz o możliwościach jej zagospodarowania, nie musimy już odwiedzać urzędu gminy. Wystarczy wejść na stronę internetową Atlasu Warmii i Mazur.
 
Obsługa Atlasu Warmii i Mazur
 
Po wejściu na stronę internetową www.atlas.warmia.mazury.pl po kliknięciu modułu Planowanie przestrzenne pojawi się mapa przedstawiająca Województwo Warmińsko – Mazurskie, na której należy znaleźć interesującą nas miejscowość. Moduł planowania przestrzennego dla Gminy Kętrzyn umożliwia: wyszukiwanie Gminy Kętrzyn, obsługę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, obsługę rysunków planów Gminy Kętrzyn. Aby sprawdzić jaki plan miejscowy obowiązuje dla wybranej działki należy kliknąć ikonę Legenda/Rysunek planu na dolnym pasku narzędziowym, a następnie kliknąć wybraną działkę. Zostanie wyświetlone oknoMPZP: Wybierz plan z listą planów dostępnych w miejscu kliknięcia. Lista zawiera nazwę planu oraz opis planu dostępny po kliknięciu. Rysunek planu dostępny jest po kliknięciu odpowiedniej ikony. Skan rysunku planu przycięty do zasięgu planu wyświetlony zostanie w widoku mapy oraz panelu Zawartość mapy.
 
Szczegółowa obsługa Atlasu została opisana w opracowaniu: „Scenariusze obsługi danych MPZP
 
 
Uruchom Atlas Warmii i Mazur