Przekazanie OSP torby ratownictwa medycznego     19 listopada 2020 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie miało miejsce przekazanie torby ratownictwa przedmedycznego, ufundowanej dla OSP Karolewo przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie.
Torba medyczna stanowi podstawowe wyposażenie strażaków ochotników, umożliwiające prowadzenie działań z zakresu ratownictwa medycznego przed przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego. Jest ona wyposażona m.in. w bandaże, opatrunek, worek ambu, nożyczki, koc życia, preparaty do dezynfekcji, hydrożel oraz kołnierze ortopedyczne.

     W dniu dzisiejszym tj. 21.01.2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kętrzyn wyposażenia zakupionego w ramach realizacji zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kętrzyn” współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Podczas przekazania obecni byli: Pan Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn, Pan Robert Nowacki – przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, Pan Grzegorz Prokop – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Pan Michał Kochanowski – Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, Kapitan Kamil Golon – Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, ks. Kazimierz Żuchowski – proboszcz Parafii Świętego Stanisław Kostki w Karolewie, Pani Mirosława Katiuszyn- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kętrzyn, Radne Gminy Kętrzyn Panie Leokadia Kajcińska i Barbara Bukowska, oraz przedstawiciele jednostek OSP z Karolewa i Wilkowa.

     14 listopada 2019r. została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach 123/1 i 127 w miejscowości Biadaszki Małe”. Zadanie zostanie zrealizowane przez Firmę Usługi Budowlane i Transportowe Mariola Deszczyńska z siedzibą w Kętrzynie.
Ze strony Gminy dokumenty podpisali Pan Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn przy kontrasygnacie Pani Krystyny Kalisz- Skarbnika Gminy Kętrzyn. Całkowity koszt prac inwestycyjnych w Biedaszkach Małych wyniesie 312 866,10 zł z czego 201 250,25 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

      29 października 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie w zakresie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kętrzyn. Umowę w imieniu Gminy Kętrzyn podpisali: Pan Paweł Bobrowski- Wójt Gminy Kętrzyn oraz Pani Krystyna Kalisz- Skarbnik Gminy Kętrzyn.
Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

      18 czerwca 2019r. została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 126023N w miejscowości Czerniki, Gmina Kętrzyn”. Zadanie zostanie zrealizowane przez Firmę Usługi Budowlane i Transportowe Mariola Deszczyńska z siedzibą w Kętrzynie. Ze strony Gminy dokumenty podpisali Pan Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn przy kontrasygnacie Pani Krystyny Kalisz- Skarbnika Gminy Kętrzyn. Całkowity koszt prac inwestycyjnych w Czernikach wyniesie 798 118,75 zł z czego 525 358,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.