W dniu 6 listopada 2017 r. i 15 grudnia 2017 r. zostały zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko- Mazurskim Panem Arturem Chojeckim a Wójtem Gminy Kętrzyn Panem Pawłem Bobrowskim umowy, których przedmiotem jest przekazanie przez Wojewodę środków finansowych na realizację przez Gminę zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017r. (Dz.U. z 2017r. Poz. 1774) o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 roku dla szkół zgodnie ze złożonymi przez Gminę wnioskami.


Zgodnie z w/w ustawą jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o środki finansowe na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Termin złożenia wniosku był bardzo krtótki – 5 dni od wejścia w życie ustawy.
Gmina Kętrzyn dwukrotnie złożyła do Wojwewody Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie wnioski wraz z uzasadnieniem oraz wykazem planowanego do zakupu sprzętu dla wszystkich szkół, których jest organem prowadzącym.


W związku z powyższym zgodnie ze złożonymi wnioskami na realizację zadania Wojewoda Warmińsko- Mazurski udzielił Gminie Ketrzyn dotacji celowej w kwocie ogółem: 25.457,00 zł z tego:
1. Szkoła Podstawowa w Biedaszkach - 5.977,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Kruszewcu - 6.080,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Nakomiadach - 6.700,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Wilkowie - 6.700,00 zł


Przepisy ww. ustawy zakładały, że ww. dotacja może obejmować do 100% kosztów, które zostaną poniesione na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6700 zł na jeden gabinet.