Gminy Kętrzyn uzyskała wsparcie finansowe     W dniu 17.06.2021r. w Kamionku - gmina Szczytno Wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wręczyli promesy dla gmin popegeerowskich z województwa warmińsko-mazurskiego na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Promesy otrzymało 47 przedstawicieli samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Podpisanie Umowy na termomodernizacja budynku OSP w Karolewie.      20 maja br. w Urzędzie Gminy Kętrzyn Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Kalisz podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie”.
Wykonawcą zadania, wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego jest firma BUDREM Nowik Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Powstańców Warszawy 1, 11-400 Kętrzyn.
Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowalnych) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (całość planowanego wkładu własnego gminy). Tak więc inwestycja wykonana zostanie bez wydatków finansowych gminy na roboty budowlane.

    W ostatnich dniach marca 2021r. Gmina Kętrzyn otrzymała 450 tys. złotych dofinansowania do projektu pt. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Różanka”. Wniosek o wsparcie finansowe gmina złożyła 23 grudnia 2020r. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i stanowiły będą pokrycie części wkładu własnego do dofinansowania uzyskanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do wniosku pt. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie „Gospodarka wodno-ściekowa. Inwestycja będzie budowana w latach 2021 -2022. Umowa z wykonawcą podpisana została w lutym br.

Podpisanie umowy SUW     Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn oraz Skarbnik Gminy Krystyna Kalisz podpisali z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego bardzo ważną dla mieszkańców naszej gminy umowę na „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka”. Zadanie będzie realizowane przez Zakład Usług EKO-WOD Michał Czarnecki z siedzibą w Kętrzynie 11-400, ul. Wilanowska 2.

Całkowity koszt zadania wynosi 2 149 417,44 zł, z tego 1 111 930,00 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie "Gospodarka wodno-ściekowa".

Energia ze źródeł odnawialnych     W dniu 8 lutego 2021 r. podpisano umowę na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 247.761,36 złotych, z czego 210.597,15 złotych stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Ze strony Gminy umowę podpisał Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn przy kontrasygnacie Skarbnika Krystyny Kalisz natomiast ze strony wykonawcy Maciej Ossowski Prezes Zarządu firmy SUN INVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.