W listopadzie tego roku Gmina Kętrzyn zrealizowała projekt pt. ”Wymiana oświetlenia na energooszczędne w 2 budynkach szkolnych”. W ramach tego projektu Szkoła Podstawowa w Kruszewcu (budynek wcześniejszego Gimnazjum w Karolewie) oraz Szkoła Podstawowa w Wilkowie (wcześniej Zespół Szkół w Wilkowie) otrzymały nowoczesne energooszczędne oświetlenie w technologii ledowej.

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie realizuje od 1 marca 2017 r. projekt „Klub Integracji Społecznej 2017-2019” nr RPWM.11.01.01-28-0122/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne; Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Poddziałanie 11.1.1: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

 

     W dniu 6 lipca 2017 r. zostały zawarte, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu, umowy na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 126004N, 126005N, 126011N, 126027N”. Zadania te będą realizowały dwie firmy, tj. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gajewie. Na podpisanie umów przybyły upoważnione osoby. Ze strony Gminy dokumenty podpisał Pan Paweł Bobrowski- Wójt Gminy Kętrzyn. Inwestycje drogowe realizowane będą dzięki pozyskaniu dofinansowania z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019” (edycja 2017).

      Celem projektu jest organizowanie cyklu bezpłatnych szkoleń, pogadanek, prelekcji, pokazów, warsztatów praktycznych i tematycznych dla osób pełnoletnich, chcących poznać lub podnieść swoje kompetencje cyfrowe, począwszy od nauki obsługi komputera, tabletu, smartfonu i innych współczesnych gadżetów elektronicznych.

Dzięki tym działaniom zostaną przedstawione korzyści płynące z cyfryzacji usług firm, instytucji oraz urzędów, takich jak zakupy online, rezerwacje biletów, bankowość elektroniczna, planowanie podróży, rozliczanie się z fiskusem przez Internet, poszukiwanie pracy oraz wiele innych.

      W roku 2017 Gmina Kętrzyn zrealizuje kolejny projekt: „Przebudowa dróg gminnych nr 126010N, 126011N i 126004N”. Nastąpi to dzięki pozyskaniu dofinansowania z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2017). W ramach tego projektu przebudowane zostaną trzy drogi gminne: 126010N Biedaszki – Smokowo, 126011N Biedaszki Małe i 126004N Gnatowo o łącznej długości 1929 metrów. Całkowity koszt zadania wyniesie prawie 3,5 mln złotych, z czego dofinansowanie stanowić będzie 50 % kosztów realizacji tych inwestycji. Tak więc spełnione zostaną prośby długo oczekiwane przez mieszkańców tych miejscowości.