Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie realizuje od 1 marca 2017 r. projekt „Klub Integracji Społecznej 2017-2019” nr RPWM.11.01.01-28-0122/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne; Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Poddziałanie 11.1.1: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

 


Za nami już 6 miesięcy realizacji projektu, podczas którego wsparciem objętych zostało 38 mieszkańców Gminy Kętrzyn. W ramach projektu odbyły się spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, warsztaty: umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej, asertywności i umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów w życiu i pracy, poruszania się na rynku pracy, profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy, a także wykłady z zakresu prawa pracy oraz profilaktyka zdrowego stylu życia. Na czas udziału rodzica zapewniamy opiekę nad dziećmi oraz wsparcie finansowe na pokrycie kosztów dojazdów na zajęcia.

Po tak pracowitym okresie przyszedł czas na wyjazd na dwudniową wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej „Esscapada” w Osmoli (woj. podlaskie, powiat siemiatycki, gmina Dziadkowice). Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej poprzez działalność spółdzielni socjalnej. Uczestnicy podczas warsztatów i wykładów zdobyli wiedzę w zakresie zakładania oraz prowadzenia spółdzielni socjalnej, a także uczestniczyli w oferowanej przez spółdzielnię usłudze jaką jest paintball na specjalnie przygotowanym terenie leśnym oraz na polu speedball’owym. W czasie wolnym zwiedziliśmy Drohiczyn niewielkie miasto leżące w województwie podlaskim, na wysokim brzegu Bugu, niedaleko Siemiatycz.


Do końca 2017 roku czekają na nas jeszcze warsztaty z autoprezentacji i kreowania wizerunku, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty kulinarne, szkoła dla rodziców oraz zarządzanie budżetem domowym, konsultacje indywidualne z prawnikiem, terapeutą, psychologiem, specjalista kreowania wizerunku, a w przyszłym roku kursy zawodowe, staże oraz warsztaty dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.