W sobotę 21 września 2013 r. w Gałwunach, miało miejsce wielkie otwarcie - upragnionej przez mieszkańców sołectwa - nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. Na to szczególne „święto" mieszkańcy Sołectwa Gałwuny przygotowywali się bardzo starannie. Uroczystość rozpoczęto od przecięcia wstęgi i poświęcenia nowo wybudowanej świetlicy. Wstęgę przecięli wspólnie Sławomir Jarosik Wójt Gminy Kętrzyn, Mirosław Tomasik Radny Gminy Ketrzyn, Mirosław Misiejuk Sołtys Sołectwa Gałwuny i Krzysztof Hećman Burmistrz Miasta Kętrzyn. Poświęcenia świetlicy dokonał proboszcz Parafii pw. św. Jacka ksiądz Andrzej Orłowski. Mieszkańcy Sołectwa Gałwuny powitali Wójta Gminy Kętrzyn Sławomira Jarosika bochnem chleba.

 

 

 

     Mieszkańcy sołectwa Nowa Różanka doczekali się w końcu własnej wymarzonej świetlicy. A stało się to w dużej mierzę dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej. Równo dwa lata temu Gmina Kętrzyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosek na dofinansowanie zadania „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Różanka w Gminie Kętrzyn" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie Odnowa i rozwój wsi. Najpierw Gmina Kętrzyn przygotowała dokumentację techniczną i uzyskała pozwolenie na budowę a sołectwo zrobiło Plan rozwoju miejscowości Nowa Różanka.

      Dnia 3 listopada 2011 roku umowę na dofinansowanie projektu w kwocie 448 tysięcy złotych podpisali: Marszałek Województwa Warmińsko –Mazurskiego i wójt Gminy Kętrzyn.

 

 

     Miejscowości Czerniki, Koczarki, Linkowo i Nowa Różanka „wzbogaciły się" o nowe boiska sportowe. Stało się to za sprawą zrealizowania projektów, na które Gmina Kętrzyn pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekty „Budowa boiska sportowego w miejscowości Linkowo Gmina Kętrzyn"; „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę i modernizację boiska sportowego w m. Czerniki Gmina Kętrzyn"; „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Koczarki Gmina Kętrzyn"; „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę boiska sportowego w m. Nowa Różanka Gmina Kętrzyn" złożone zostały w biurze Lokalnej Grupy Działania „Barcja" w maju ubiegłego roku. We wrześniu i październiku Urząd Marszałkowski w Olsztynie podpisał z Gminą Kętrzyn umowy na wykonanie tych boisk. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, zaplanowane na 2012 rok prace budowlane przesunięto na rok 2013. Wykonawcą była firma z Olsztyna.

 

 

               

     Zakończył się projekt „Moja szansa" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".
     W projekcie uczestniczyło 80 dzieci klas I-III ze szkół podstawowych w Biedaszkach, Kruszewcu, Nakomiadach i Wilkowie. Program rozpoczął się we wrześniu 2011 roku. Celem projektu było: poprawa umiejętności czytania i pisania (20 uczniów), zmniejszenie trudności edukacyjnych w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych (20 uczniów), poprawienie sprawności motorycznej poprzez korygowanie wad postawy (24 uczniów), ograniczenie stopnia zaburzeń mowy (16 uczniów) oraz stworzenie odpowiednich warunków w szkołach, umożliwiających indywidualną pracę nauczyciele z uczniem poprzez wyposażenie sal szkolnych w niezbędne materiały dydaktyczne.

 

     Jednym z elementów współpracy transgranicznej jest poznawania warunków życia i pracy oraz funkcjonowania różnych instytucji i organizacji. Możliwości takie dają m.in. wizyty studyjne.
W ramach projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk" 10 osobowa grupa lekarzy i przedstawicieli Gminy Ketrzyn przebywała w dniu 31 maja 2013r. z 1-dniową wizytą w Kaliningradzie. Spotkanie rozpoczęło się od wizyty w Poliklinice im. Pawłowa.

 W spotkaniu uczestniczyło kilka osób z administracji Rejonu Oziersk – partnera projektu. Najpierw przyjął nas pan Poliakov Konstantin – główny lekarz polikliniki. Poznał nas z jego najważniejszymi pracownikami, przedstawił strukturę szpitala i główne kierunki leczenia oraz planowane działania na najbliższe lat.