Zakończył się projekt „Moja szansa" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".
     W projekcie uczestniczyło 80 dzieci klas I-III ze szkół podstawowych w Biedaszkach, Kruszewcu, Nakomiadach i Wilkowie. Program rozpoczął się we wrześniu 2011 roku. Celem projektu było: poprawa umiejętności czytania i pisania (20 uczniów), zmniejszenie trudności edukacyjnych w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych (20 uczniów), poprawienie sprawności motorycznej poprzez korygowanie wad postawy (24 uczniów), ograniczenie stopnia zaburzeń mowy (16 uczniów) oraz stworzenie odpowiednich warunków w szkołach, umożliwiających indywidualną pracę nauczyciele z uczniem poprzez wyposażenie sal szkolnych w niezbędne materiały dydaktyczne.

 

 

 

      Łącznie nauczyciele- specjaliści przeprowadzili 240 godzin zajęć wykorzystując do tego zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne. Systematycznie prowadzone prawie przez dwa lata zajęcia pozwoliły uczniom biorącym udział w projekcie na poprawę ich umiejętności oraz zatrzymanie i zmniejszenie lub usunięcie wad wymowy i postawy.