Podpisanie Umowy na termomodernizacja budynku OSP w Karolewie.      20 maja br. w Urzędzie Gminy Kętrzyn Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Kalisz podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie”.
Wykonawcą zadania, wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego jest firma BUDREM Nowik Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Powstańców Warszawy 1, 11-400 Kętrzyn.
Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowalnych) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (całość planowanego wkładu własnego gminy). Tak więc inwestycja wykonana zostanie bez wydatków finansowych gminy na roboty budowlane.

Koszt całej inwestycji (roboty budowlane) wynosi 1.343.544,10 zł.
Inwestycja realizowana będzie w okresie od 20 maja 2021r. do dnia 20.05.2022r.
W ramach tej inwestycji wykonane zostaną następujące prace budowlane:
- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10 KWp
- budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia
- roboty instalacyjne elektryczne
- budowa pompy ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. oraz wewnętrzna instalacja c.o. do współpracy z pompą ciepła
- budowa wewnętrznej instalacji wod.-kan.
- termomodernizacja budynku (docieplenie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.