W ostatnich dniach marca 2021r. Gmina Kętrzyn otrzymała 450 tys. złotych dofinansowania do projektu pt. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Różanka”. Wniosek o wsparcie finansowe gmina złożyła 23 grudnia 2020r. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i stanowiły będą pokrycie części wkładu własnego do dofinansowania uzyskanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do wniosku pt. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie „Gospodarka wodno-ściekowa. Inwestycja będzie budowana w latach 2021 -2022. Umowa z wykonawcą podpisana została w lutym br.


Celem projektu jest poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców Gminy Kętrzyn dzięki zwiększeniu dostępności do wody pitnej w wyniku budowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowa Różanka.