29 października 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie w zakresie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kętrzyn. Umowę w imieniu Gminy Kętrzyn podpisali: Pan Paweł Bobrowski- Wójt Gminy Kętrzyn oraz Pani Krystyna Kalisz- Skarbnik Gminy Kętrzyn.
Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie:


1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie:


- 10 kompletów ubrań specjalnych
- 10 par rękawic
- 5 par specjalnego obuwia skórzanego
- 10 sztuk kominiarek niepalnych


2) Ochotniczej Straży pożarnej w Karolewie:


- 10 kompletów ubrań specjalnych
- 10 par rękawic
- 10 par specjalnego obuwia skórzanego
- 10 sztuk kominiarek niepalnych


Zakup powyższego wyposażenia pozwoli jednostkom OSP skuteczniej realizować swoje zadania. Specjalistyczna odzież będzie wykorzystywana w ramach udzielanej przez strażaków pomocy, w akcjach ratowniczych, w sytuacjach, gdy niesienie pomocy poszkodowanym stwarza zagrożenie zarówno dla ratujących, przebywających najczęściej w ekstremalnych warunkach grożących ich życiu i zdrowiu.

Kwota dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wynosi 77 580,00 zł, wkład własny Gminy Kętrzyn 8 620,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2019r.