Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn w roku 2020 wyniósł 106 820,74 zł, koszty te związane są m.in. z:
• zapewnieniem schroniska zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt z którym współpracuje Gmina, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym wskazanym w programie,
• odławianiem z terenu gminy bezdomnych zwierząt,
• zapewnieniem opieki nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dożywienie,
• zapewnieniem opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
• szczepienia, odrobaczanie, odpchlenie
• usypianiem ślepych miotów,
• ograniczeniem populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.


W schronisku w Pudwągach z terenu gminy Kętrzyn znajdują się 22 psy oraz 7 kotów z czego 4 są to kociaki 4 miesięczne.
Osoby zainteresowane, odpowiedzialne i zdolne zapewnić należyte warunki bytowe mogą podjąć się adopcji zwierzęcia ze Schroniska w Pudwągach (tel. 89 751-38-05). Zwierzęta są zaszczepione, odrobaczone oraz chipowane i czekają na nowego troskliwego właściciela.