Wójt Gminy Kętrzyn informuje, że Gmina Kętrzyn zamierza ubiegać się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na usuwania wyrobów zawierających azbest.
Właściciele nieruchomości, którzy są zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest w 2018 r. powinni składać wnioski o udzielenie dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwienia w/w odpadów.
Wnioski mogą składać poniżej wymienieni właściciele obiektów, z których będzie usuwany azbest:


osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.


Dofinansowanie zadania wynosi 100% kosztów, na warunkach określonych w Zarządzeniu nr 72/2014 Wójta Gminy Kętrzyn z 31.12.2014 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kętrzyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
Usuwanie azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu przez WFOŚiGW w Olsztynie wniosku Gminy Kętrzyn o udzielenie dofinansowania do unieszkodliwiania azbestu oraz wyłonieniu, w drodze przeprowadzonego przez gminę postępowania, firmy posiadającej niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest.

 


Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać do dnia 9 marca 2018 r.

w Urzędzie Gminy Kętrzyn, przy ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, pok. Nr 16.

 


Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Kętrzyn tel. (89) 7512474 wew. 17 lub osobiście w pokoju nr 17. Wnioski do pobrania na stronie internetowej Gminy Kętrzyn oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 17.

 

Do wniosku należy dołączyć:
1. aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz mapę z zaznaczoną nieruchomością – ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
2. Informację o wyrobach zawierających azbest,
3. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
4. Kopię zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie o przystąpieniu do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem o braku wniesienia sprzeciwu.