W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 15 marca 2010 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".
 
Główne cele Programu to:
 
 • Ø usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 
 • Ø minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; 
 • Ø likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
 
Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.
 
Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjęto, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:
 
 • Ø 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton), 
 • Ø 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
 • Ø 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton)
 
 
     Cele Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kętrzyn na lata 2012-2032
 
Nadrzędnym długoterminowym celem „Programu…” jest eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych  u mieszkańców gminy Kętrzyn spowodowanych azbestem.
 
Celem programu jest:
 
 • · spowodowanie oczyszczenia terytorium gminy Kętrzyn z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,
 • · spowodowanie działań zmierzających do sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu 
 • · na środowisko i stworzenie warunków do spełnienia wymogów ochrony środowiska w określonym horyzoncie czasowym,
 • · stworzenie możliwości do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.
 
 
       W związku z powyższym został przygotowany projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia "Zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn." Wyroby zawierające azbest wykorzystywane m.in. w budownictwie zostały zakwalifikowane jako materiały bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska, przeznaczone zostały do całkowitego usunięcia z terytorium Polski do roku 2032, zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Mając powyższe na uwadze przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i Uchwałą Nr XXX/152/2013 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20-03-2013 r. przyjęto "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kętrzyn na lata 2012-2032". W celu zapewnienia mieszkańcom bezpiecznego użytkowania obiektów, na których znajduje się azbest oraz dotrzymania terminu jego całkowitego usunięcia, priorytetem jest sukcesywne eliminowanie azbestu z terenu Gminy Kętrzyn. 
     
     Do uchwały sporządzono załącznik Zasady udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn. Załącznik jest dokumentem określającym zasady, tryb udzielania dotacji celowej oraz sposób rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów prac związanych z wymianą lub usuwaniem pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych zawierających azbest obejmujących:
 
 • ·  demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest lub;
 • · załadunek zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest, transport, unieszkodliwianie lub;
 • · załadunek wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych zniszczonych na skutek zdarzeń losowych (np. huragan, pożar, runięcie budynku).
 
 
Tryb udzielania dotacji 
 
Dotacja może być przyznana na usunięcie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów położonych w granicach administracyjnych Gminy Kętrzyn, z wyjątkiem obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 59, poz.404, 2007 ze zm.). Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez pokrycie części kosztów prac przez Gminę Kętrzyn. Pokrycie części kosztów prac polega na zleceniu przez Gminę Kętrzyn wykonania prac podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia związane z usuwaniem azbestu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wnioskodawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy między całkowitymi kosztami prac (zgodnie z kartą odbioru odpadu na składowisku), a udzieloną dotacją. 
 
Wysokość dotacji wynosić będzie 90 % kosztów kwalifikowanych, 10% kosztów będą ponosiły podmioty ubiegające się o dotację.
 
O dotację ubiegać się mogą podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, zwane dalej podmiotami uprawnionymi, w szczególności:
 
 • · osoby fizyczne;
 • · wspólnoty mieszkaniowe;
 • · osoby prawne;
 • · przedsiębiorcy;
 • · jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 
 
Wniosek - miejsce, sposób i termin składania
 
Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest powinny złożyć w Urzędzie Gminy Kętrzyn stosowny wniosek o przyznanie dotacji zawierający:
 
 • · imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, telefon kontaktowy;
 • · określenie rodzaju oraz ilości wyrobów zawierających azbest; 
 • · położenie nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, z oznaczeniem nr działki ewidencyjnej.
 • · tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,
 • · imiona i nazwiska lub nazwy i adresy wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
 
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
 
 • · w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości,
 • · w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz upoważnienie wnioskodawcy do występowania o dotacje celową w imieniu wszystkich współwłaścicieli i do podpisania umowy dotacji,
 • · w przypadku spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej należy załączyć stosowną uchwałę organów spółdzielni lub wspólnoty,
 • · jeżeli wnioskodawca nie jest osobą fizyczną, należy załączyć dokument, z którego będzie wynikać prawo do reprezentowania wnioskodawcy,
 • · kopię mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów działki na której znajduje się azbest,
 • · zgłoszenie prac w Starostwie Powiatowym z potwierdzeniem braku sprzeciwu,
 
 
Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z:
 
 • · zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych;
 • · wykonaniem dokumentacji technicznej nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych (np. projekty budowlane itp.).
 
 
 Wnioski o przyznanie dotacji będą dostępne w Urzędzie Gminy.
 
Rozpatrywanie wniosków
 
     Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń kompletnych wniosków, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych i pozyskanych na to zadanie w danym roku kalendarzowym.
 
Wniosek powinien być kompletny. W przypadku braków we wniosku lub załącznikach, lub wątpliwości co do treści w nich zawartych, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków i/lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nie uzupełnienia brakujących danych lub/i wyjaśnień w wyznaczonym terminie - wniosek podlega odrzuceniu.
 
Wnioski dotyczące wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych zniszczonych na skutek zdarzeń losowych (np. huragan, pożar, runięcie budynku) oraz posiadające I stopień pilności rozpatrywane będą w pierwszej kolejności.
 
W okresie od 7 maja 2014 do 30 czerwca 2014 r. będzie można składać w/w wnioski do Urzędu Gminy w Kętrzynie ul. Kościuszki 2. Następnie po 30 czerwca 2014 r. na podstawie ilości złożonych wniosków Gmina zgodnie z Prawem zamówień publicznych wyłoni firmę, która przeprowadzi zbiórkę i utylizację wyrobów zawierających azbest.
 
W przypadku pozytywnego zakwalifikowania wniosku do udzielenia dotacji, z Wnioskodawcą zostanie podpisana stosowna umowa. 
 
Rozliczanie dotacji
 
Dotacja będzie rozliczana w następujący sposób:
 
 
 • · wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przedłoży Gminie Kętrzyn zestawienie imienne podmiotów, u których wykonano usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z ilościami wyrobów i indywidualnymi kartami przekazania odpadu.
 • · upoważnieni przez Wójta pracownicy dokonają sprawdzenia w terenie realizacji zadania.
 • · Wnioskodawca wpłaci na rzecz Gminy Kętrzyn kwotę będącą różnicą między całkowitymi kosztami prac (zgodnie z kartą odbioru odpadu na składowisku), a udzieloną dotacją, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o jej wysokości.