Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikach
Czerniki 9, 
11-400 Kętrzyn, tel. 089 752 29 24

Godziny pracy biblioteki
w Czernikach:

czwartek 14:00 - 19:00
piątek 9:00 - 14:00

                       

 Godziny pracy biblioteki
 filia Wopławki 
tel. 089 752 53 72:

poniedziałek 9:00 - 14:00
wtorek 14:00 - 19:00

 

     Możliwość korzystania z dostępu do Internetu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki i dodatkowo w godzinach pracy świetlicy wiejskiej od poniedziałku do piątku od 16.00 -19.00.

 

SYSTEM BIBLIOTECZNY MAC+: możesz przeglądać zasoby biblioteki, wyszukać książkę, zarezerwować i wypożyczyć w bibliotece. Informacje w twojej bibliotece.

       

"Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek". Fundacja Orange finansuje dostęp do internetu w bibliotece.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w BIBLIOTECE

 

Prawie 1900 bibliotek na liście finalistów
    1867 placówek bibliotecznych z całej Polski zakwalifikowało się do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. 612 bibliotek gminnych i 1255 filii otrzyma ważne wsparcie merytoryczne, organizacyjne i technologiczne. Biblioteki w małych miejscowościach będą mogły szybciej stać się nowoczesnymi centrami wiedzy i aktywności lokalnej. Wśród finalistów znalazła się też Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn, która jako partner projektu wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteką w Korszach przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek.
    O przyjęcie do pierwszej rundy Programu starały się aż 2884 placówki biblioteczne, w tym 959 bibliotek gminnych i 1925 filii. Tak duże zainteresowanie i bardzo wysoki poziom merytoryczny złożonych aplikacji potwierdzają chęć i gotowość środowiska bibliotecznego do sprostania wyzwaniom XXI wieku.
 

  

Zgodnie z procedurą konkursową wszystkie wnioski zostały poddane najpierw ocenie formalnej, a następnie przekazane sześcioosobowej komisji do oceny merytorycznej. Komisja (jej skład można znaleźć na http://www.biblioteki.org/) przyznawała punkty za:

  • - sukcesy w działaniu biblioteki np. nowe formy aktywności, wykorzystanie nowoczesnych technologii, współpraca z innymi instytucjami,

  • - przykłady działalności pozainwestycyjnej gminy związane z kulturą, oświatą lub polityką społeczną,

  • - zasoby własne gminy udostępniane bibliotekom np. zapewnienie stażysty z urzędu pracy, włączenie biblioteki w strategię rozwoju gminy.

Pod względem liczby bibliotek przyjętych do pierwszej rundy Programu zdecydowanym liderem okazało się województwo warmińsko-mazurskie. Na liście finalistów znalazło się aż 77 gminnych bibliotek publicznych z Warmii i Mazur, co stanowi ¾ wszystkich bibliotek uprawnionych do udziału w Programie w tym województwie. Z kolei zgłoszenia z województwa opolskiego uzyskały najwyższą średnią punktację.

 

Listę finalistów uprawnionych do uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek można znaleźć na stronie internetowej: http://www.biblioteki.org/.

 
 

Warto przy tym pamiętać, że nie tylko finaliści, ale wszystkie biblioteki publiczne w całej Polsce będą mogły korzystać z różnych form komunikacji udostępnianych w ramach Programu jak np. elektronicznego biuletynu czy portalu społecznościowego. - zaznacza Jacek Wojnarowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i dyrektor Programu Rozwoju Bibliotek - Gorąco zachęcam całe środowisko biblioteczne do współtworzenia biuletynu i portalu, a także udziału w konkursach dobrych praktyk czy ogólnopolskich kongresach bibliotek z towarzyszącymi im targami. I oczywiście zapraszam do ponownego startu - już za rok."

 

Biblioteki zakwalifikowane do Programu Rozwoju Bibliotek otrzymują dodatkowe punkty w trwającej właśnie ocenie wniosków złożonych w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura bibliotek", który pozwoli podnieść im standardy estetyczne i architektoniczne. Ponadto przedstawiciel FRSI jest członkiem Komitetu Sterującego dokonującego oceny merytorycznej wniosków.

 


   Program Rozwoju Bibliotek jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu. Ma pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej. Dzięki nowoczesnym narzędziom informacyjno-komunikacyjnym biblioteki będą mogły przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego i dać mieszkańcom małych miejscowości lepsze możliwości włączania się w życie gospodarcze i społeczne.

 

Zaplanowany na pięć lat program dysponuje grantem w wysokości 28 milionów dolarów, przekazanym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Fundusze zostaną przeznaczone na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmacnianie całego systemu bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzoną przed rokiem przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Program Rozwoju Bibliotek wspierają m.in.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Instytutem Książki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, marszałkowie i wojewodowie, Związek Gmin Wiejskich RP, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Gazeta Wyborcza, Grupa onet.pl.

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ściśle współpracuje z Instytutem Książki, realizującym na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rządowy projekt modernizacji gminnych bibliotek publicznych „Biblioteka+". Obydwa programy skierowane do bibliotek będą się wzajemnie wzmacniać i uzupełniać.