Wotum i absolutorium dla Wójta Gminy Kętrzyn      W dniu 16 czerwca 2021 roku podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn, Radni udzielili Pawłowi Bobrowskiemu Wójtowi Gminy Kętrzyn wotum zaufania za rok 2020 oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Przed podjęciem decyzji Radni zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za 2020 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 oraz raportem o stanie Gminy Kętrzyn za rok 2020.

Przedstawiciele Rady Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy Kętrzyn złożyli na ręce Wójta kwiaty oraz gratulacje i życzenia. Wójt podziękował Radzie Gminy, Sołtysom, jednostkom pomocniczym oraz wszystkim pracownikom Urzędu za współpracę, bowiem, jak podkreślił dobre wykonanie budżetu to sukces nie tylko władz Gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.