W dniu 13 czerwca 2018r. w Gminie Kętrzyn przebywała delegacja rosyjska z Miejskiego Okręgu „Oziersk” pod przewodnictwem pani Natalii Strogonow – zastępcy Mera Ozierska. Spotkanie odbyło się w urzędzie gminy. Tematem spotkania było omówienie opracowania wspólnych projektów do Programu Współpracy Trans granicznej Polska-Rosja 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Kętrzyn – Paweł Bobrowski oraz członkowie zespołu roboczego opracowywanych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadowej i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

 

 


Podczas spotkania strony podały konkretne inwestycje, które powinny znaleźć się w projektach i ich koszty, ustalono skład zespołu zarządzającego projektem oraz przedstawiono stopień przygotowania dokumentacji technicznych na poszczególne inwestycje. Gmina Kętrzyn zaproponowała pełnienie funkcji Partnera wiodącego w projektach, na co Rosjanie wyrazili zgodę. Do każdego z projektów zaproponowano rożnego rodzaju tzw. działania miękkie czyli różne wydarzenia o charakterze edukacyjno-kulturalnym. Ponadto zaproponowano sposoby i narzędzia informacji i promocji projektów. Teraz przyszedł czas na omawianie szczegółów i wypełnianie fiszek aplikacyjnych (wniosków na dofinansowanie). Na zakończenie zostało ustalone, że powinny odbyć się jeszcze co najmniej 2 spotkania robocze przed złożeniem wniosków.